Blahopřání doktorce Petře Trojanové

licence doktorky Petry Trojanové

Jmé­nem všech zaměst­nan­ců Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče upřím­něbla­ho­pře­ji naší lékař­ce MUDr. Pet­ře Tro­ja­no­vé k zís­ká­ní licen­ce Čes­kélé­kař­ské komo­ry pro výkon funk­ce vedou­cí­ho léka­ře a pri­má­ře v obo­ru korektivnídermatologie.

Eliš­ka Břoušková