Blahopřání Pavlovi Římákovi

Srdeč­ně a s rados­tí bla­ho­pře­je­me naše­mu rezi­den­to­vi MUDr. Pav­lo­vi Římá­ko­vi k úspěš­né­mu slo­že­ní ates­tač­ní zkouš­ky v obo­ru vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství, pře­je­me mu hod­ně úspě­chů a děku­je­me za milou spolupráci.