Blefaroplastika – plastická operace (korekce) víček

Stár­nu­tí se v oblas­ti očí pro­je­vu­je nad­byt­kem a uvol­ně­ním kůže očních víček a vykle­no­vá­ním tuko­vých váč­ků pod kůži. Tyto změ­ny způ­so­bu­jí vznik kos­me­tic­ky nepří­z­ni­vých kož­ních pře­vi­sů a vykle­nu­tí tuko­vých váč­ků v oblas­ti hor­ních i dol­ních víček. Pro­je­ví se jako opuch­lá a večer una­ve­ná víč­ka a jako „ pyt­lí­ky pod očima“.

Ble­fa­ro­plas­ti­ka slou­ží k odstra­ně­ní nad­by­teč­né kůže a sva­lu na hor­ních nebo dol­ních víč­kách a odstra­ně­ní nad­by­teč­ných tuko­vých váč­ků. Cílem ope­ra­ce zlep­še­ní vzhle­du očních víček.

Před operací

Pod­mín­kou ope­ra­ce je dob­rý zdra­vot­ní stav, nesmí­te uží­vat žád­né léky, kte­ré zvy­šu­jí krvá­ce­ní. Prů­běh ope­ra­ce i poo­pe­rač­ní­ho obdo­bí vám podrob­ně vysvět­lím při konzultaci.

Ope­ra­ce se pro­vá­dí ambu­lant­ně, v míst­ním umrt­ve­ní, ihned po zákro­ku odchá­zí­te domů, je nut­né si zajis­tit doprovod.

Průběh operace

Operace horních víček

Chi­rur­gic­ké řezy jsou vede­ny podél vel­mi peč­li­vé­ho nákre­su na kůži. Ten je zvo­len tak, aby jizvy zůsta­ly skry­té pod při­ro­ze­ný­mi kož­ní­mi záhy­by na hor­ních víč­kách. Poté je oblast injekč­ně infil­tro­vá­na míst­ním aneste­ti­kem a je odstra­něn nad­by­tek kůže a část kru­ho­vé­ho sva­lu víč­ka. Dále jsou vypre­pa­ro­vá­na 2 tuko­vá těle­sa a je odstra­něn nad­by­teč­ný tuk. Chi­rur­gic­ký řez je uza­vřen pomo­cí jem­ných stehů. Ope­ra­ce trvá asi 45 minut.

Operace dolních víček

Na dol­ních víč­kách je veden řez těs­ně pod řasa­mi podél víč­ka. Kůže je jem­ně odpre­pa­ro­vá­na od sva­lu, čímž si umož­ní­me pří­stup do oblas­ti tuko­vých těles, kte­rá zre­du­ku­je­me. Poté je odstra­něn nad­by­tek kůže a zavě­šen kru­ho­vý sval dol­ní­ho víč­ka. Nako­nec jsou rány uza­vře­ny jem­ným ste­hem. Ope­ra­ce trvá asi 1 hodinu.

Pooperační průběh

Prv­ní 2–3 dny po ope­ra­ci se běž­ně vysky­tu­jí oto­ky očí a krev­ní pod­li­ti­ny. Spát je vhod­né s pod­lo­že­nou hla­vou. Ze začát­ku je vhod­né dodr­žo­vat kli­do­vý režim a na oblast očí při­klá­dat chlad­né obkla­dy, vyluč­te všech­ny akti­vi­ty zvy­šu­jí­cí krev­ní tlak. Rány mohou bolet, pro­to se vybav­te vhod­ný­mi léky tlu­mí­cí­mi bolest (např. Para­len, Ibal­gin apod.). Ste­hy jsou obvykle pone­chá­ny po dobu 4–6 dnů, návrat k nor­mál­ním akti­vi­tám po prv­ních 1–2 týd­nech. Defi­ni­tiv­ní výsle­dek ope­ra­ce bývá patr­ný po cca 3 měsí­cích, až po úpl­ném ode­zně­ní poo­pe­rač­ní­ho oto­ku a vyzrá­ní jizev.

Rizika

Ope­ra­ce bývá spo­je­na kro­mě jiné­ho s oto­kem tká­ní víček, krev­ní­mi pod­li­ti­na­mi víček (hema­tom), podráž­dě­ním spo­ji­vek ev. pále­ním očí, svět­lo­pla­chos­tí a slze­ním. Kro­mě toho mohou vznik­nout kom­pli­ka­ce jako je infek­ce, men­ší roz­díl ve veli­kos­ti a tva­ru víček a očních štěr­bin v důsled­ku nepra­vi­del­nos­tí kůže, mír­ná asy­me­t­rie, pře­tr­vá­va­jí­cí tah zbyt­ně­lých jizev, ektro­pia (odchlí­pe­ní dol­ní­ho víč­ka nebo jeho čás­ti), poo­pe­rač­ní výsle­dek závi­sí také na indi­vi­du­ál­ním hoje­ní pacienta.