Hydrofacial – komplexní ošetření + kosmetika Skinceuticals

Hyd­ro­fa­cial bio micro­current, což je bez­peč­ná efek­tiv­ní tech­no­lo­gie pro kli­en­ty, kte­ří si chtě­jí udr­žet zdra­vou a mla­dě vypa­da­jí­cí pleť. Jed­ná se o nein­va­ziv­ní face­lift. Eli­mi­nu­je jem­né vrás­ky, zlep­šu­je pro­kr­ve­ní ple­ti, sjed­no­cu­je tón ple­ti, řeší hyper­pig­men­ta­ce a akné.