Cévní laser

Lase­ro­vé ošet­ře­ní je indi­ko­vá­no k léč­bě cév a met­li­ček až do prů­mě­ru 1,5–2,0 mm v obli­če­ji i na nohou, pig­men­to­vých lézí, rosa­cei, nevus fla­m­me­us, heman­gi­o­mů, bra­da­vic, vrá­sek, jizev, strií, akné, pso­ri­á­zy, reju­ve­na­ce (omla­ze­ní) ple­ti puls­ním bar­vi­vo­vým laserem.

Ošet­ře­ní se pro­vá­dí ambu­lant­ně a nevy­řa­dí kli­en­ta z běž­né­ho živo­ta. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů není nut­né pou­ží­vat zne­cit­li­vě­ní. Při ošet­ře­ní je poci­ťo­ván mír­ně „pal­či­vý” pocit. Na vyžá­dá­ní, nebo u vět­ších roz­sa­hů je samo­zřej­mě mož­né apli­ko­vat zne­cit­li­vu­jí­cí krém.

Rekon­va­lescen­ce se vzta­hu­je k typu zákro­ku a pou­ži­té ener­gii a je vel­mi indi­vi­du­ál­ní. Doba hoje­ní 2–4 týd­ny. Je mož­ný vyš­ší počet ošet­ře­ní asi po 4–6 týd­nech. Bez­pro­střed­ně po ošet­ře­ní lase­rem je nut­né se vyva­ro­vat inten­ziv­ní­mu slu­ně­ní a pou­ží­vat vyso­ké ochran­né fak­to­ry UV fak­tor 50+. Jiná zvlášt­ní opat­ře­ní nejsou nut­ná, podrob­nos­ti Vám sdě­lí ošet­řu­jí­cí dermatolog.

Zákrok cév­ním lase­rem je vhod­né pod­stou­pit v zim­ních měsících.