Chemický peeling

Che­mic­ký pee­ling pat­ří mezi nej­star­ší kos­me­tic­kék meto­dy a byl znám již ve sta­ro­vě­ku, kdy k jeho pro­vá­dě­ní byly pou­ží­vá­ny směsy ovoz­ných šťáv a bylin.

Při pro­vá­dě­ní che­mic­ké­ho pee­lin­gu se nej­čas­te­ji pou­ží­va­jí enzy­ma­tic­ké pee­lin­gy a nebo alfa a beta hyd­ro­xy­ky­se­li­ny. Obec­ně se dá říci, že enzy­ma­tic­ký pee­ling je vhod­něj­ší pro cit­li­věj­ší pleť, zatím­co ovc­né kyse­li­ny v růz­ných kon­cen­t­ra­cích mohou docí­lit výraz­něj­ší­ho efektu.

Enzymatický peeling

Jeho základ­ní slož­kou je enzym, při jehož apli­ka­ci dochá­zí k destruk­ci struk­tu­ry bíl­ko­vin. Jeho účin­nost je ome­ze­na pou­ze na svch­ní vrst­vu kůže, kdy dochá­zí k odstra­ňo­vá­ní odum­ře­lé zro­ho­va­tě­lé vrst­vy kůže. Po jeho apli­ka­ci je nut­né aby se paci­ent vyva­ro­val pohy­bu na pří­mém slun­ci a vždy pou­žil krém nej­lé­pe s ochran­ným fak­to­rem SPF 50+.

Skupiny ovocných kyselin

Ovoc­ných kyse­lin pou­ží­va­ných při che­mic­kém pee­lin­gu je celá řada, avšak nej­ob­lí­be­něj­ší je kyse­li­na gly­ko­lo­vá. Tato kyse­li­na byla v minu­los­ti zís­ká­vá­na pří­mo z ovo­ce, v sou­čas­nos­ti je však syn­te­tic­ké­ho půvo­du. Pod­le typu pokož­ky lze zvo­lit její kon­ce­tra­ci. Čím niž­ší Ph pee­lin­go­vé­ho roz­to­ku, tím vět­ší je jeho účinnost.

Po odlí­če­ní je pee­ling nane­sen na pokož­ku a paci­net může cítit leh­ké ští­pá­ní. Po něko­li­ka­mi­nu­to­vém půso­be­ní je pří­pra­vek neutra­li­zo­ván. Ihned po zákro­ku, může dojít k tomu, že je poko­ož­ka mír­ně zarud­lá a napja­tá. Může dojít také k leh­ké­mu olu­po­vá­ní svrch­ní vrst­vy pokož­ky. Tyto pro­je­vy, ale během krát­ké doby vymi­zí. V kaž­dém pří­pa­dě je opět nut­né důsled­ně pou­žít ochra­nu pro­ti slu­neč­ní­mu záře­ní v podo­bě foto­pro­tekč­ní­ho kré­mu. Celý pro­ces je mož­né zopa­ko­vat po 5 až 14 dnech pod­le dru­hu pou­ži­té­ho pee­lin­gu. Je vhod­né absol­vo­vat ale­spoň tři kúry.

Pee­ling je kos­me­tic­ké ošet­ře­ní, kte­ré odstra­ňu­je svrch­ní vrst­vu pokož­ky, což má za násle­dek vidi­tel­né zlep­še­ní pleti.

Kdy je vhodné chemický peeling absolvovat?

Che­mic­ký pee­ling je vhod­ný jak pro muže tak ženy, pro mlad­ší kli­en­ty i pro kli­en­ty s prv­ní­mi pro­je­vy stár­nu­tí pleti.

 • Při akné – v tom­to pří­pa­dě je ale nut­né si uvě­do­mit, že apli­ka­ce pee­lin­gu je mož­ná až teh­dy, kdy je akné ve sta­bi­li­zo­va­né a sklid­ně­né fázi. A roz­hod­ně jej nelze pou­žít pokud se paci­ent léčí isotretioninem.
 • Při vět­ším mazo­to­ku a tím spo­je­ný­mi roz­ší­ře­ný­mi póry a hru­bou a sil­něj­ší kůží.
 • Při drob­ných jiz­vič­kách po akné.
 • Při pro­je­vech stár­nu­tí, jako jsou drob­né vrás­ky, či nerov­nos­ti kůže.
 • Při pig­men­to­vých skvr­ných na pleti.

Jaké zlepšení mohu očekávat po ošetření chemickým peelingem?

 • sní­že­ní výsky­tu jem­ných vrá­sek a linek
 • vyrov­ná­ní bar­vy ple­ti, sjed­no­ce­ní a výrazná eli­mi­na­ce hyperpigmentace
 • zmen­še­ní pórů
 • zlep­še­ní tex­tu­ry pleti
 • sní­že­ní výsky­tu a pro­je­vů akné
 • vidi­tel­né vyhla­ze­ní mino­rit­ních jizev po akné
 • roz­zá­ře­ní a pro­jas­ně­ní pleti

Kdy není vhodné chemický peeling absolvovat?

 • během těho­ten­ství a kojení
 • během a bez­pro­střed­ně po oza­řo­vá­ní u nádo­ro­vých onemocnění
 • při nádo­rech nebo záně­tech kůže
 • po chi­rur­gic­kém zákro­ku v obličeji
 • během léč­by isotretioninem
 • během léč­by tetra­cykli­nem, anti­bi­o­ti­ky, či jiný­mi léky zvy­šu­jí­cí­mi cyt­li­vost na slu­neč­ní záření

Jak se chovat po absolvování chemického peelingu?

Po apli­ka­ci che­mic­ké­ho pee­lin­gu je tře­ba ošet­ře­ný obli­čej šet­řit jakých­ko­li mecha­nic­kých poško­ze­ní. To zna­me­ná, nad­měr­ně jej nena­má­čet, net­řít, nemač­kat, vyva­ro­vat se kon­tak­tu s pří­liš tes­ný­mi oděvy nebo šper­ky. Je důle­ži­té také ome­zit spor­tov­ní akti­vi­ty, nebo napří­klad sau­no­vá­ní. Nicmé­ně nej­dů­le­ži­tej­ší je důsled­ná slu­neč­ní ochra­na, kte­rá pla­tí při všech dru­zích che­mic­kých peelingů.

Je důle­ži­té mít na pamě­ti, že apli­ka­ci che­mic­ké­ho pee­lin­gu by měl mít vždy v rukou lékař, nebo spe­ciel­ně pro­ško­le­ný střed­ní zdra­vot­nic­ký personál.

Cena:

2000 Kč dle typu peelingu

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­to­lo­ga /​ sest­ry pro korek­tiv­ní dermatologii.