Fokusová terapie, excimerovým světlem

Exci­me­ro­vé 308 Nm UV svět­lo je monochro­ma­tic­ké exci­me­ro­vé svě­tel­né záře­ní pou­ží­va­jí­cí XeCI jako zdroj záře­ní pro vyvo­lá­ní apo­ptó­zy buněk a zlep­še­ní syn­té­zy pig­men­tu. Díky své­mu přes­né­mu zací­le­ní je ten­to způ­sob léč­by vel­mi efek­tiv­ní u mno­ha kož­ních nemo­cí. Pro jeho vyso­kou účin­nost, časo­vou nená­roč­nost a nimi­mál­ní ved­lej­ší účin­ky se jed­ná o nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob léč­by pso­ri­á­zy (lupén­ky) a vitiliga.

Léč­ba tím­to pří­stro­jem je rych­lá, bezbo­lest­ná a pro paci­en­ta časo­vě nenáročná.

Psoriáza

Pso­ri­á­zo­vá ložis­ka sne­sou opro­ti zdra­vé kůži dale­ko vyš­ší dáv­ky UVB záře­ní a toto prá­vě doká­že exci­me­ro­vé svět­lo vyge­ne­ro­vat. Výho­dou je také napros­to přes­ně cíle­ný paprsek, kte­rý dopa­dá pou­ze na posti­že­né mís­to a zdra­vou kůži nepo­ško­dí. Záře­ní je také něko­li­ka­ná­sob­ně inten­ziv­něj­ší než u ostat­ních dru­hů UV lamp. Exci­me­ro­vé svět­lo je na pokož­ku vede­no apli­kač­ním otvo­rem, kte­rý se při­způ­so­bu­je veli­kos­ti ložiska.

Po dvou až třech týd­nech paci­en­ti pozo­ru­jí vidi­tel­né zlep­še­ní a opti­mál­ní­ho výsled­ku je dosa­že­no po šes­ti až dva­nác­ti seze­ních. Na tato seze­ní může paci­ent při­chá­zet jeden­krát až dva­krát tád­ně. Celá pro­cedu­ra zabe­re cca 15 min.

Léčbu pso­ri­á­zy exci­me­ro­vým svět­lem máme nasmlou­vá­nu se vše­mi zdra­vot­ní­mi pojiš­ťov­na­mi mimo pojiš­ťo­ven 211. Při plat­bě v hoto­vos­ti je účto­vá­na cena od 150 do 500 Kč dle ošet­řo­va­ných lokalit.

Vitiligo

Exci­me­ro­vé svět­lo lze pou­žít nejen na léče­ní pso­ri­á­zy, ale také viti­li­ga. Jed­ná se o kož­ní one­moc­ně­ní při němž dochá­zí ke ztrá­tě buněk, tvo­ří­cích kož­ní pig­ment. Pro­je­vu­je se tak, že má paci­ent na těle svět­lé, jas­ně ohra­ni­če­né skvr­ny bez pří­tom­nos­ti pigmentu.

A tak jako u léč­by lupén­ky je exci­me­ro­vým svět­lem oza­řo­vá­no pří­mo posti­že­né mís­to a stej­ně tak je dosa­ho­vá­no vel­mi pří­z­ni­vých výsledků.

Naše lékař­ské cen­t­rum je jedi­né na již­ní Mora­vě, kde je mož­né pod­stou­pit léčbu tím­to přístrojem.