Fotodynamická terapie (PDT)

Foto­dy­na­mic­ká tera­pie (PDT) je meto­da pou­ží­va­ná pře­de­vším k léč­bě neme­la­no­mo­vé­ho nádo­ru kůže, baso­ce­lu­lár­ní­ho kar­ci­no­mu a akti­nic­kých kera­toz na špat­ně pří­stup­ných oblas­tech těla, hlav­ně obli­če­je, hla­vy a krku, kde v léč­bě selha­ly jiné léčeb­né meto­dy. V těch­to pří­pa­dech je léč­ba plně hra­ze­ná ze zdra­vot­ní­ho pojištění.

PDT je léčeb­ná meto­da zalo­že­ná na selek­tiv­ní foto­sen­zi­bi­li­za­ci tká­ně pomo­cí míst­ně apli­ko­va­né­ho foto­sen­zi­bi­li­zá­to­ru (krém XY), kte­rý zvy­šu­je cit­li­vost na svět­lo. Po ozá­ře­ní tak­to ošet­ře­né­ho ložis­ka vidi­tel­ným svět­lem dochá­zí k reak­ci, kte­rá způ­so­bí poško­ze­ní tká­ně na úrov­ni růz­ných buněč­ných struk­tur a dochá­zí k destruk­ci nádo­ro­vé­ho ložis­ka. K PDT se vyu­ží­vá čer­ve­né svět­lo o vlno­vé dél­ce 635 nm. Jako zdroj záře­ní pou­ží­vá­me Omni­lux, cer­ti­fi­ko­va­ný pro foto­dy­na­mic­kou terapii.

Před­nos­tí této tera­pie je úpl­né zni­če­ní poško­ze­né tká­ně, aniž by byly zasa­že­ny nor­mál­ní zdra­vé buň­ky, což zajiš­ťu­je dob­rý kos­me­tic­ký efekt. Výho­dy meto­dy spo­čí­va­jí v tom, že je bez­peč­ná vůči paci­en­to­vi, má výbor­ný kos­me­tic­ký efekt bez tvor­by jizev, umož­ňu­je zni­če­ní nádo­ro­vých buněk a nepo­ško­zu­je okol­ní zdra­vou tkáň. Úspěš­nost vylé­če­ní je u basa­li­o­mů 75 %, u povr­cho­vých basa­li­o­mů dokon­ce 95 %. Lze ji pou­ží­vat pře­de­vším u paci­en­tů, u kte­rých by byl chi­rur­gic­ký zákrok kon­tra­in­di­ko­ván (paci­ent s poru­chou koa­gu­la­ce, poly­mor­bid­ní paci­ent, obtíž­ně chi­rur­gic­ky řeši­tel­ná loka­li­za­ce). Mezi nevý­ho­dy pat­ří časo­vá nároč­nost, nut­nost zákrok opa­ko­vat, u cit­li­vých jedin­ců pocit boles­ti a pále­ní při oza­řo­vá­ní (vhod­ná pre­me­di­ka­ce podá­ním analgetika).

Průběh fotodynamické terapie

Je potře­ba upo­zor­nit, že v den tera­pie paci­ent při­chá­zí k ošet­ře­ní ve dvou na sebe nava­zu­jí­cích kro­cích s inter­va­lem 3 hodi­ny. Je potře­ba si na léčbu vyhra­dit časo­vý prostor.

Přípravná fáze

Povrch kůže je tře­ba před zákro­kem při­pra­vit. Povrch kůže očis­tí­me lokál­ním anti­sep­ti­kem a malou kyre­tou odstra­ní­me šupin­ky a krus­ty. Krém apli­ku­je­me pomo­cí dře­vě­né špacht­le v sou­vis­lé vrst­vě sil­né 1 mm asi 5 až 10 mm za vidi­tel­né hra­ni­ce léze. Poté pře­kry­je­me nepro­pust­nou fólií (oklu­ze k lep­ší­mu prů­ni­ku kré­mu do kůže) a sou­čas­ně neprů­svit­nou folií (napří­klad alu­mi­ni­o­vou) zabra­ňu­jí­cí prů­ni­ku svět­la. Nechá­me půso­bit 3 hodi­ny. K utlu­me­ní boles­ti podá­vá­me paci­en­tům 1 hodi­nu před zákro­kem anal­ge­ti­kum (napří­klad paracetamol).

Druhá fáze

Po třech hodi­nách zbyt­ky kré­mu z povrchu ložis­ka odstra­ní­me ste­ril­ním čtver­cem gázy namo­če­ným ve fyzi­o­lo­gic­kém roz­to­ku. Před vlast­ním výko­nem si ošet­řu­jí­cí per­so­nál i paci­ent chrá­ní zrak brý­le­mi s UV filtrem.

Paci­en­ta ulo­ží­me na lehát­ko, polo­hu volí­me pod­le loka­li­za­ce nádo­ru. Hla­vi­ce pří­stro­je emi­tu­jí­cí čer­ve­né svět­lo o vlno­vé dél­ce 635 nm je nasta­ve­na ve vzdá­le­nos­ti 5 až 8 cm od oza­řo­va­né oblas­ti. Oza­řo­vá­ní pod­le zvo­le­né dáv­ky (J/​cm2) trvá 8 až 10 minut. Po dobu záře­ní před­chá­zí­me nežá­dou­cím poci­tům boles­ti a pále­ní chla­ze­ním vzdu­chem (ven­ti­lá­tor). Při zvý­še­né inten­zi­tě boles­ti může­me zářit frak­ci­o­no­va­ně nebo může­me pro­dlou­žit vzdá­le­nost mezi oza­řo­va­ným ložis­kem a lampou.

Po zákroku

Paci­ent je upo­zor­něn na mož­nost vzni­ku ery­té­mu a edé­mu v prv­ních třech dnech po výko­nu a na mož­ný roz­voj pustu­la­ce, krusta­ce až nekró­zy ložis­ka do týd­ne po zákro­ku. Vzhle­dem ke zvý­še­né cit­li­vos­ti na UV záře­ní musí paci­ent pou­ží­vat foto­pro­tek­ci a ložis­ko pro­ma­zá­vat zklid­ňu­jí­cím kré­mem. Léč­ba se opa­ku­je jed­nou měsíč­ně, ale­spoň třikrát.

Další použití

Dále lze PDT meto­du pou­žít pro léčbu těch­to onemocnění:

 • bra­da­vi­ce (Verru­ca vulgaris) 
  • na bra­da­vi­ci se apli­ku­je do oklu­ze na tři hodi­ny krém, poté na se oblast ozá­ří lam­pou
   na dobu 10 minut
  • vyso­ká úspěš­nost již po jed­nom ozáření
  • vhod­né i pro léčbu dětí do 10 let
 • solár­ní kera­tó­za, syn. akti­nic­ká kera­tó­za (Kera­to­sis actinica) 
  • na ložis­ko se apli­ku­je krém na 3 hodi­ny a násled­ně ozá­ří lam­pou po dobu 20 minut
  • vět­ši­nou sta­čí jed­no ozáření
  • efek­ti­vi­ta se blí­ží 100 %
 • plís­ně neh­tů (Onycho­my­co­sis)
  • pět dní před ošet­ře­ním je nut­né na posti­že­né neh­ty apli­ko­vat jed­nou den­ně 40 % ureu
   v gelu, poté je na neh­ty apli­ko­ván krém na 3 hodi­ny a násled­ně ozá­ře­ní lam­pou po dobu 20 minut
  • nut­no absol­vo­vat 4 seze­ní jed­nou za 2 týdny
  • efek­ti­vi­ta se blí­ží 100 %
 • akne vul­ga­ris
  • po očiš­tě­ní ple­ti se apli­ku­je do oklu­ze na ložis­ka akné na hodi­nu krém, poté na se oblast ozá­ří lam­pou 15 minut
  • vhod­né jsou tři seze­ní v týden­ních intervalech