Fotoprotekce

S pří­cho­dem jara je potře­ba pama­to­vat na ochra­nu kůže. Vel­mi důle­ži­tou pre­ven­cí stár­nu­tí kůže je foto­pro­tek­ce, tedy apli­ka­ce ochran­ných kré­mů. Při­pra­vi­li jsme pro Vás veli­ko­noč­ní akci, sle­vu 150 Kč na vybra­nou foto­pro­tek­ci od La Roche-Posay. Při­prav­te se na slu­neč­né dny a přijď­te si vybrat. Akce pla­tí od 16. 4. – 30. 4. 2019.