Frakční CO₂ laser

CO2 laser je vyso­ce výkon­ný typ lase­ru, kte­rý se pou­ží­vá pře­de­vším k odstra­ňo­vá­ní zna­mé­nek a kož­ních výrůst­ků odpa­řo­vá­ním. Digi­tál­ně říze­ný paprsek vytvá­ří libo­vol­ně hus­tou mik­ro­mříž­ku růz­ných tva­rů a veli­kos­tí, umož­ňu­je odstra­ňo­vat vrás­ky, pig­men­to­vé skvr­ny, jizvy např. po akné, nebo vyhla­zo­vat strie a koloid­ní (vystouplé) jizvy. Lase­ro­vý paprsek půso­bí ve svrch­ní a střed­ní vrst­vě kůže a tím dochá­zí k novo­tvor­bě nové pokož­ky s cel­ko­vým zlep­še­ním kva­li­ty, vypnu­tím, omla­ze­ním a odstra­ně­ním barev­ných nerov­nos­tí. Vzhle­dem k nové tech­no­lo­gii se cel­ko­vě urych­lu­je hoje­ní po zákro­ku, jehož znám­ky ode­z­ní během pár dnů.

V pří­pa­dě ploš­né­ho ošet­ře­ní ple­ti, dekol­tu nebo např. pig­men­to­vých skvrn na rukou (reju­ve­na­ce, frak­ce) je nut­ná nejdří­ve kon­zul­ta­ce s der­ma­to­lo­gem v našem zdra­vot­nic­kém zaří­ze­ní. Sou­čas­ným tren­dem u toho­to typu ošet­ře­ní je kom­bi­na­ce CO₂ lase­ru s cév­ním lase­rem a na závěr nane­se­ním 20 % che­mic­ké­ho peelingu.

Před zákro­kem se ošet­řo­va­ná část těla zne­cit­li­ví 5 % kré­mem Emla.

Po zákro­ku je nut­né ošet­řo­va­nou část těla chla­dit a pra­vi­del­ně na ni apli­ko­vat hoji­vý anti­bak­te­ri­ál­ní krém. Je také nut­né se vyva­ro­vat inten­ziv­ní­mu slu­ně­ní a pou­ží­vat vyso­ké ochran­né fak­to­ry – UV fak­tor 50+. Jiná zvlášt­ní opat­ře­ní jsou spo­je­na s inten­zi­tou zákro­ku, podrob­nos­ti Vám sdě­lí ošet­řu­jí­cí dermatolog.

Zákrok CO2 laser je vhod­né pod­stou­pit v zim­ních měsících.

Roz­sah využití:

  • Vapo­ri­za­ce mateř­ských zna­mé­nek, fib­ro­mů, výrůst­ků na kůži
  • Zjem­ně­ní hlu­bo­kých vrá­sek nebo vystouplých jizev
  • Odstra­ně­ní jizev po akné
  • Odstra­ně­ní pig­men­to­vých skvrn
  • Sta­ho­vá­ní pórů
  • Vybrou­še­ní i vystouplých jizev
  • Obno­ve­ní tvor­by kolagenu
  • Ploš­né omla­ze­ní ple­ti (reju­ve­ni­za­ce)