Harper’s Bazaar rozhovor s naší primářkou MUDr. Petrou Trojanovou Ph.D., MBA.

16.6. vyšlo nové čís­lo časo­pi­su Har­per’s Baza­ar Czech Repub­lic, ve kte­rém najde­te roz­ho­vor s naší pri­mář­kou MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou Ph.D., MBA.

Dále se také může­te těšit na novou plat­for­mu „Harper’s Baza­ar Big Ques­ti­ons” série podcastů.

Prv­ní série pod­cas­tu Big Ques­ti­ons star­tu­je již ve čtvr­tek 23. červ­na, a bude se věno­vat téma­tu meno­pau­zy – vše­ho obá­va­né­ho, a při­tom zají­ma­vé­ho co se ode­hrá­vá ženám, věkem se blí­ží­cích k čtyřicítce.

Prv­ní pod­cast bude s top­mo­del­kou Danie­lou Pešto­vou. Těšit se může­te i na lékař­ku a tera­pe­u­t­ku Hele­nu Máslo­vou, nebo také na naši pri­mář­ku Pet­ru Tro­ja­no­vou a nebo Tomá­še Fai­ta, před­se­du Čes­ké meno­pauzál­ní a andro­pauzál­ní společnosti.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na zde