Hydrafacial

Ošet­ře­ní „Hyd­ra­fa­cial” je nej­no­věj­ší prů­lo­mo­vou meto­dou resur­fa­cin­gu pokož­ky, cel­ko­vé­ho omla­ze­ní či hloub­ko­vé­ho čiš­tě­ní ple­ti. Tech­no­lo­gie Vor­tex-Fusi­on zaru­ču­je prů­nik pou­ži­tých ingre­di­en­cí hlu­bo­ko do kůže. Po zákro­ku bude Vaše pleť hloub­ko­vě vyčiš­tě­na nástav­cem a vel­mi jem­ným che­mic­kým pee­lin­gem, hloub­ko­vě hyd­ra­to­va­ná a reju­ve­no­va­ná. Ošet­ře­ní je vhod­né i v let­ních měsí­cích a nahra­zu­je tak běž­né kos­me­tic­ké úkony.

Měst­ský způ­sob živo­ta v zaprá­še­ném pro­stře­dí, slu­neč­ní záře­ní, uspě­cha­ný život­ní styl a stres… Chce­te přes­to vypa­dat zdra­vě, svě­že a mla­dě? Chce­te zba­vit vaši pleť toxi­nů? Máte pro­ble­ma­tic­kou aknóz­ní pleť? Vyzkou­šej­te péči o pleť pomo­cí nové technologie.

Jed­ná se o jedi­ný zákrok kom­bi­nu­jí­cí ve čtyřech kro­cích, exfo­li­a­ci, extrak­ci, omla­ze­ní, hyd­ra­ta­ci a ochra­nu antioxidanty.

Průběh ošetření

 1. Apli­ka­ce spe­ci­ál­ní ple­ťo­vé mas­ky, dle typu pleti
 2. Čis­tě­ní ple­ti – paten­to­va­ný násta­vec hyd­ra­tu­je kůži, umož­ňu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní pórů, roz­pouš­tí a odstra­ňu­je nečistoty
 3. Exfo­li­a­ce ple­ti – paten­to­va­ný násta­vec Hyd­ro­Pe­el dis­po­nu­je vel­kým počtem abra­siv­ních hro­tů, kte­ré umož­ňu­jí doko­na­lou exfo­li­a­ci kůže, bez nežá­dou­cí­ho podráž­dě­ní. Výsled­kem je obno­va pleti
 4. Čiš­tě­ní a sta­ho­vá­ní ple­ti – v nástav­ci se vytvá­ří efekt víru, pro doko­na­lou, rych­lou a bezbo­lest­nou extrak­ci. Odstra­ňu­jí se mazo­vé zát­ky, sébum a póry zůstá­va­jí čis­té. Díky tech­no­lo­gii, vyu­ží­va­jí­cí vaku­um lze odstra­nit nečis­to­ty, odum­ře­lé buň­ky a maz
 5. Vpra­ve­ní aktiv­ních látek – uni­kát­ní design fúz­ní­ho nástav­ce vpra­vu­je hyd­ra­tač­ní, anti­o­xi­dač­ní a aktiv­ní lát­ky z pou­ži­tých roz­to­ků do kůže. Zlep­šu­je se tak vzhled hyper­pig­men­ta­cí, odstra­ňu­jí se vrás­ky a vyrov­ná­vá se tvor­ba kož­ní­ho mazu
 6. Na závěr ošet­ře­ní apli­ku­je­me foto­te­ra­pii, jed­ná se o půso­be­ní inten­ziv­ní­ho čer­ve­né­ho svět­la s vlno­vou dél­kou 630 nm, kte­ré nám obno­vu­je buněč­nou struk­tu­ru, sti­mu­lu­je tvor­bu kolage­nu a elas­ti­nu, tedy pruž­nost a pev­nost ple­ti. Mod­ré svět­lo slou­ží k ošet­ře­ní zánět­li­vé ple­ti s akné, pro­to­že půso­bí na bak­te­rii toho­to zánět­li­vé­ho one­moc­ně­ní pleti.

Ošet­ře­ní je nein­va­ziv­ní a nedráž­dí vaši pokož­ku. Zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek, pře­pl­ně­ných a zvět­še­ných pórů, hyper­pig­men­ta­cí a hně­dých skvrn, mast­né ple­ti a ple­ti náchyl­né k akné.

Indikace

 • solár­ní poško­ze­ní, hyperpigmentace
 • vrás­ky, jem­né linky
 • ztrá­ta elas­ti­ci­ty kůže, povad­lá pleť
 • mast­ná, pro­ble­ma­tic­ká, aknóz­ní pleť
 • roz­ší­ře­né póry

Výsledek

 • akti­va­ce kolage­nu a elastinu
 • vyhla­ze­ní žilek a pigmentace
 • zlep­še­ní vzhle­du ple­ti mast­né a se sklo­nem k akné – reduk­ce kož­ní­ho mazu
 • zvlh­če­ní a hyd­ra­ta­ce pleti

Výhody

 • dlou­ho­do­bý vidi­tel­ný efekt
 • vhod­né pro všech­ny typy pleti
 • oka­mži­tý efekt bez nut­nos­ti rekonvalescence
 • pro­vá­dí se celoročně
 • zce­la bezbo­lest­ná tech­ni­ka, nein­va­ziv­ní metoda

Hyd­ra­Fa­cial® – The Best Skin of Your Life

Modré světlo na akné a červené světlo pro omlazení pleti

Sou­čás­tí pří­stro­je jsou dvě hla­vi­ce, jed­na s čer­ve­ným, dru­há s mod­rým svět­lem. Na čiš­tě­ní může­me navá­zat půso­be­ním inten­ziv­ní­ho čer­ve­né­ho svět­la s vlno­vou dél­kou 630 nm (je rov­něž sou­čás­tí pří­stro­je), kte­ré nám obno­vu­je buněč­nou struk­tu­ru, sti­mu­lu­je tvor­bu kolage­nu a elas­ti­nu, tedy pruž­nost a pev­nost ple­ti. Mod­ré svět­lo slou­ží k ošet­ře­ní zánět­li­vé ple­ti s akné, pro­to­že půso­bí na bak­te­rii toho­to zánět­li­vé­ho one­moc­ně­ní pleti.

Nejčastější dotazy

Jak dlou­ho čiš­tě­ní ple­ti trvá? 
Základ­ní ošet­ře­ní trvá 40–45 minut (30 minut plus 10 minut inten­ziv­ní čer­ve­né svět­lo – Omni­lux).

Je čiš­tě­né ple­ti věko­vě ome­ze­né?
Čiš­tě­ní s násled­ným ošet­ře­ním ple­ti je bez věko­vé­ho ome­ze­ní. Může být urče­no jak pro dív­ky od 14 let, u kte­rých se začí­ná pro­je­vo­vat akné, tak pro ženy ve zra­lém věku.

Jak čas­to je vhod­né Hyd­ra­fa­cial opa­ko­vat?
Frek­ven­ce ošet­ře­ní zále­ží na sta­vu ple­ti. U ple­ti s uza­vře­ný­mi póry, kte­rá je mla­dist­věj­ší, sta­čí při­jít 1x za měsíc. Když je pleť póro­vi­tá, mast­ná s roz­ší­ře­ný­mi póry, tak lépe 1x za 3 týdny.

Kon­tra­in­di­ka­ce Hyd­ra­fa­cial, jsou něja­ké?
Zánět­li­vé one­moc­ně­ní kůže, podkoží.

Může čiš­tě­ní ple­ti pod­stou­pit těhot­ná žena?
Ano, těhot­né ženy mohou být tím­to pří­stro­jem ošet­ře­ny. Stej­ně tak i při nádo­ro­vých one­moc­ně­ních nebo u che­mo­te­ra­pie, pro­to­že toto čiš­tě­ní je jen povrchové.

Jaké je slo­že­ní roz­to­ků?
Jed­ná se o čis­ti­cí roz­tok, 10% pee­ling s kyse­li­nou gly­ko­lo­vou a roz­to­ky s anti­o­xi­dan­ty a hya­lu­ro­no­vou kyselinou.

Mohou se po čiš­tě­ní ple­ti Hyd­ra­fa­cial vyskyt­nout nežá­dou­cí účin­ky?
U ošet­ře­ní je mož­né při vyš­ším pod­tla­ku vyvo­lat u paci­en­ta s cit­li­věj­ší ple­tí krev­ní pod­li­ti­ny. Pro­to musí­me postu­po­vat u kaž­dé­ho indi­vi­du­ál­ně, cit­li­vá či abnor­mál­ně cit­li­vá pleť sne­se pou­ze např. 15 Torrů, zatím­co u mast­né je pod­tlak k docí­le­ní účin­ku dale­ko vyšší.

Iver­mectin je lék, kte­rý se běž­ně pou­ží­vá k léč­bě někte­rých infek­cí způ­so­be­ných para­zi­tic­ký­mi škr­kav­ka­mi. Ten­to lék pat­ří do tří­dy léků zná­mých jako anthel­min­ti­ka, kte­rá vypu­dí para­zi­tic­ké čer­vy a jiné vnitř­ní para­zi­ty z těla, a to buď jejich omrá­če­ním, nebo jejich usmr­ce­ním, aniž by způ­so­bi­ly význam­né poško­ze­ní hos­ti­te­le. Naštěs­tí mohou paci­en­ti ušet­řit na ceně toho­to léku tím, že se zepta­jí své míst­ní lékár­ny, zda při­jí­ma­jí kupó­ny Sin­gle­Ca­re, nebo navští­ví strán­ku https://​www​.iver​mectin​kou​pit​.com bez recep­tu, kde najdou nej­niž­ší ceny v Čes­ké repub­li­ce a na Slovensku.