Jedinečný přístroj k léčbě lupénky a vitiliga

V naší ordi­na­ci může­te vyu­žít novin­ku při léč­bě lupén­ky a viti­li­ga. Jed­ná se monochro­ma­tic­ké UVB svět­lo, kte­ré svým přes­ným půso­be­ním dosa­hu­je vyni­ka­jí­cích výsled­ků jak v léč­bě lupén­ky, tak viti­li­ga. U dia­gnó­zy lupén­ka, je mož­nost hra­ze­ní zdra­vot­ní pojišťovnou.