Korekce vrásek výplňovými materiály

Der­mál­ní výpl­ně slou­ží k vyhla­ze­ní vrá­sek obli­če­je. Lze jimi vypl­nit noso­ret­ní rýhy, hlu­bo­kou vrás­ku mezi obo­čím, vrás­ky kolem rtů, vrás­ky od kout­ků rtů k bra­dě, dal­ší mimic­ké vrás­ky či bra­do­vou rýhu. Navíc jsou der­mál­ní výpl­ně vhod­né k dopl­ně­ní obje­mu rtů, zvý­raz­ně­ní líc­ních kos­tí, leh­ké­mu vypnu­tí pokle­su kůže obli­če­je či dekol­tu, omla­ze­ní rukou a bio­re­vi­ta­li­za­ci. Lze je pou­žít i pro úpra­vu jizev po úra­zech a po akné.

Apli­ku­jí se veli­ce jem­nou jeh­lič­kou nebo šetr­nou tupou kany­lou do vrá­sek. Plný úči­nek se dosta­ví do 10 – 14 dnů, kdy pre­pa­rát nasa­je vodu a trvá 8 ‑12 měsí­ců, hus­tě zesí­ťo­va­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá vydr­ží v obli­če­ji až rok a půl.

Průběh aplikace výplňových materiálů-kyseliny hyaluronové

 • Apli­ka­ce se pro­vá­dí vždy až po odbor­né kon­zul­ta­ci a podrob­ném vysvět­le­ní meto­dy pro­ško­le­ným dermatologem
 • Výpl­ňo­vý mate­ri­ál apli­ku­je­me ten­kou jeh­lič­kou do povr­cho­vých par­tií kůže. Efekt je ihned po apli­ka­ci patr­ný. Před výko­nem se apli­ku­je zne­cit­li­vu­jí­cí 5 % krém Emla. Někte­ré výpl­ně již obsa­hu­jí zne­cit­li­vu­jí­cí lát­ku (Lido­ca­in)
 • Ošet­ře­ní je ambu­lant­ní, může být mír­ně boles­ti­vé a nevy­ža­du­je žád­nou rekonvalescenci
 • Vlast­ní zákrok trvá při­bliž­ně 30 minut
Aplikace kyseliny hyaluronové do oblasti jařmového obloukuAplikace kyseliny hyaluronové
Apli­ka­ce hod­ně zesí­ťo­va­né do oblas­ti jař­mo­vé­ho oblou­ku (obráz­ky ze ZdravéOmlazení.cz)
Aplikace kyseliny hyaluronové do okolí rtů
Aplikace kyseliny hyaluronové v okolí rtů
Apli­ka­ce méně zesí­ťo­va­né kyse­li­ny hay­lu­ro­no­vé do oko­lí rtů (obráz­ky ze ZdravéOmlazení.cz)

Rizika a nežádoucí účinky

 • V mís­tě vpi­chu injek­ce se ihned po apli­ka­ci kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé může obje­vit zvý­še­ná cit­li­vost, jem­né zarud­nu­tí, mod­řin­ky a otok. Tyto reak­ce jsou nej­vý­raz­něj­ší během a něko­lik hodin po zákro­ku. V mír­něj­ší for­mě může pře­tr­vá­vat něko­lik dní a poté spon­tán­ně mizí
 • Zbled­nu­tí nebo pro­bar­ve­ní ošet­ře­né kůže je způ­so­be­no pří­liš povrch­ní apli­ka­cí, nad­měr­nou korek­cí, hlav­ně v mís­tech ten­ké­ho pod­ko­ží nebo i mno­ha dal­ší­mi fak­to­ry jako stav a struk­tu­ra kůže a jiná one­moc­ně­ní. Také poma­lu spon­tá­ně mizí
 • Vzác­ným nežá­dou­cím účin­kem je pak v pří­pa­dě zánět­li­vé reak­ce vůči mate­ri­á­lu vytvo­ře­ní tzv. gra­nu­lo­mu – nad­by­teč­ném nahro­ma­dě­ní vazi­vo­vé tká­ně se záně­tem v oko­lí vstřík­nu­té­ho mate­ri­á­lu vzni­ka­jí­cí něko­lik měsí­ců po apli­ka­ci. Léč­ba spo­čí­vá v injekč­ním podá­vá­ní kor­ti­ko­i­dů nebo i v chi­rur­gic­kém odstra­ně­ní. Tato kom­pli­ka­ce je v sou­čas­né době s nástu­pem stá­le nových, doko­na­lej­ších a bez­peč­něj­ších pří­prav­ků vel­mi vzácná

Co se v tomto případě dělá?

Podá se hyá­za – enzym roz­klá­da­jí­cí kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou ihned po zjiš­tě­ní apli­ka­ce do cévy, antit­rom­bo­ti­ka, anti­his­ta­mi­ni­ka, cel­ko­vě kortikoidy.

Opatření po zákroku

 • Ošet­ře­ná oblast by se nemě­la vysta­vo­vat sil­né­mu tep­lu (solári­um, sau­na) nebo chla­du, slu­neč­ní­mu záření
 • 2 dny bez zvý­še­né fyzic­ké akti­vi­ty, spát ve zvý­še­né polo­ze tru­pu a hla­vy, neo­hý­bat se, nevě­no­vat se domá­cím pra­cím, aby nedo­šlo k pře­su­nu více zesí­ťo­va­né kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé z mís­ta apli­ka­ce jinam
 • Po dobu 6 hodin bys­te se neměl(a) ošet­ře­né čas­ti dotý­kat. Potom je mož­no omýt se vodou a jem­ným mýdlem
 • Pou­ží­vá­ní make-upu se dopo­ru­ču­je také nejdří­ve 6 hodin po ošetření
 • Ter­mín kon­t­ro­ly po zákro­ku vám sta­no­ví ošet­řu­jí­cí der­ma­to­log. Dal­ší kon­t­ro­la se plá­nu­je v hori­zon­tu cca 3 týd­nů u zákrok pro­vá­dě­jí­cí­ho der­ma­to­lo­ga, kdy dochá­zí ke sta­bi­li­za­ci mate­ri­á­lu ve tká­ni a tím i finál­ní­ho výsled­ku, nej­lé­pe se zhod­no­ce­ním před- a po-zákro­ko­vých foto­gra­fií s even­tu­ál­ním naplá­no­vá­ním dal­ší strategie
 • Doba efek­tu se liší pod­le loka­li­za­ce mate­ri­á­lu, pod­le indi­vi­du­ál­ních dis­po­zic: věk, cha­rak­ter ple­ti, akti­vi­tě dané oblas­ti a samo­zřej­mě i dosta­teč­né­ho množ­ství apli­ko­va­né­ho mate­ri­á­lu. Jeli­kož mate­ri­ál pro­chá­zí tzv. izo­vo­lu­mic­kou degra­da­cí (dlou­ho­do­bé udr­že­ní kori­go­va­né­ho obje­mu při zvý­še­né vaz­bě mole­kul vody na stá­le více „odha­le­né“ vaz­by odbou­rá­va­né mole­ku­ly kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé), je efekt stá­lý s rych­lej­ším úbyt­kem obje­mu ke kon­ci účin­nos­ti. Mnoh­dy efekt vyhla­ze­ní pře­tr­vá­vá i mno­hem del­ší dobu již samot­nou při­ro­ze­nou pře­stav­bou a vypl­ně­ním vrás­ky při­ro­ze­nou cestou

Cena zákroku:

 • Cena se odví­jí od typu pou­ži­té­ho pre­pa­rá­tu, jeho spo­tře­bo­va­né­ho množ­ství, apli­kač­ní loka­li­ty apod., viz ceník
 • Koneč­ná cena bude dohod­nu­ta v rám­ci kon­zul­ta­ce s ošet­řu­jí­cím dermatologem.