Kosmetická ošetření s hloubkovým čištěním pleti

Na začát­ku jara je potře­ba rela­xo­vat a při­pra­vit se na slu­neč­né dny. Při­pra­vi­li jsme pro Vás spe­ci­ál­ní nabíd­ku kom­plex­ní­ho kos­me­tic­ké­ho ošet­ře­ní DE LUXE kos­me­ti­kou MEDIK8, včet­ně hloub­ko­vé­ho pří­stro­jo­vé­ho čiš­tě­ní ple­ti, depi­la­ce, úpra­vy i bar­ve­ní obo­čí a řas, zakon­če­né­ho pří­jem­nou rela­xač­ní masáží. 

  • cena 1 850 Kč
  • pří­stro­jo­vé čiš­tě­ní pleti
  • základ­ní depi­la­ce voskem
  • masáž obli­če­je a dekoltu
  • úpra­va obo­čí, bar­ve­ní řas
  • apli­ka­ce mas­ky a světla