Kosmetika NeoStrata

Vydej­te se napro­ti zdra­vé, záři­vé a mla­dist­vě vypa­da­jí­cí ple­ti. Kos­me­ti­ka NeoStra­ta je vědec­ky pokro­či­lá a kli­nic­ky ově­ře­ná péče o pleť, dopo­ru­čo­va­ná odbor­ní­ky po celém svě­tě. Objev­te její schop­nos­ti účin­né pre­ven­ce i při řeše­ní spe­ci­fic­kých kož­ních problémů.

NeoStra­ta jde do nové­ho roku s novým designem. 

Pro­to nyní máte jedi­neč­nou pří­le­ži­tost při dopro­de­ji původ­ní­ho bale­ní nakou­pit v akci 1+1 (čis­ti­cí pro­dukt zdarma)