LASEMD

Špič­ko­vá péče o pleť – pro ženy i muže.

Sys­tém pro zapra­ve­ní sér do kůže s Thu­li­o­vým lase­rem 1927 nm.

Indikace ošetření špičkové péče o pleť:

 • vrás­ky
 • běle­ní
 • roz­jas­ně­ní, pro­ti stárnutí
 • vypnu­tí pleti

Ošet­ře­ní je se pro­vá­dí v kom­bi­na­ci se spe­ci­ál­ní­mi séry na pleť.

Dél­ka ošet­ře­ní se pohy­bu­je v roz­me­zí 30 – 45 minut. Začer­ve­ná­ná­ní ustu­pu­je­me do 24 hodin, je nut­né se chrá­nit 72 hodin před přímým slu­neč­ním záře­ním a není vhod­né po ošet­ře­ní jít do sau­ny, bazé­nu nebo na cvi­če­ní. Ošet­ře­ní je vhod­né absol­vo­vat v 3 týden­ním inter­va­lu a jsou dopo­ru­čo­vá­ny 2 – 3 ošet­řo­va­cí kúry pro dosa­že­ní oče­ká­va­né­ho výsledku.

1. Omlazení pleti:

 • hlu­bo­ké vrásky
 • pig­men­to­vé skvrny
 • kom­plet­ní ploš­né ošet­ře­ní (krk, hrud­ník, ruce)

2. Jizvy:

 • jizvy po akné
 • strie
 • hyper­tro­fic­ké jizvy
 • keloid­ní jizvy
 • atro­fic­ké a line­ár­ní jizvy

Dle zvo­le­né ener­gie ošet­ře­ní je ošet­řo­va­ná plo­cha zarud­lá, mír­ně otek­lá, v mís­tě keloid­ních jizev se může vytvo­řit puchýř. Do 72 hodin se mohou vytvo­řit krus­ty, je nut­né chrá­nit ošet­řo­va­ná mís­ta 14 dní před přímým slu­neč­ním záře­ním a není vhod­né navště­vo­vat sau­nu, bazén nebo cvi­čit. Ošet­ře­ní je vhod­né absol­vo­vat 1 – 2krát za rok. Rekon­va­lescen­ce 7 – 10 dní. Ošet­ře­ní je v kom­pe­ten­ci der­ma­to­lo­ga – po doho­dě sest­ry pro korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii. Ošet­ře­ní strií je v kom­pe­ten­ci sest­ry pro korek­tiv­ní dermatologii.

Dél­ka ošet­ře­ní je 30 minut.

zde ceník Este­tic­ké a korek­tiv­ní dermatologie

Pro více infor­ma­cí navštiv­te strán­ky fir­my Medi­cal­tech.

Výhody ošetření:

 • bez čeká­ní, oka­mži­té použití
 • duál­ní optic­ký sys­tém – „Easy mode” pro CDS, „Advan­ce mode” pro přes­né nasta­ve­ní ener­ge­tic­ké úrov­ně (1 mj /​ krok)
 • rych­lost – opti­ma­li­zo­va­ný postup – 6 minut včet­ně uza­ví­rá­ní kanálků
 • mul­ti­funkč­nost – zapra­ve­ní kos­me­tic­kých pro­střed­ků; zlep­še­ní tónu a struk­tu­ry ple­ti; zesvět­le­ní pig­men­to­vých lézí
 • mini­mál­ní poško­za­ní kůže
 • rych­lé hojení
 • per­fekt­ní výsledek
 • celo­roč­ní vyu­ži­tí přístroje
 • pro všech­ny typy pleti
Aktivace séraAktivace séraSérum
obráz­ky ze ZdravéOmlazení.cz