Lash lifting

Lash Lif­ting a Lash Botox Bomb je pro­ces k zato­če­ní, zvý­raz­ně­ní řas, totál­ní rege­ne­ra­ci, k omla­ze­ní oka, zvět­še­ní obje­mu řas a posí­le­ní růstu. Je to meto­da, kte­rou se krás­ně nato­čí vaše řasy a lze ji dopo­ru­čit pro kaž­dé­ho v jakém­ko­liv věku. 

Lash Lif­ting spo­čí­vá v napnu­tí řas na spe­ci­ál­ní sili­ko­no­vou for­mu a s pomo­cí emul­zí zajis­tí při­ro­ze­né vyta­že­ní a zato­če­ní řas až na 8 týdnů. 

Lash Botox Bomb je extrém­ně účin­ná pro­fe­si­o­nál­ní vyži­vu­jí­cí kúra na řasy, kte­rá o 100% zvět­šu­je objem pří­rod­ních řas díky jedi­neč­né­mu slo­že­ní níz­ko­mo­le­ku­lár­ní kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé, ami­no­ky­se­lin, kera­ti­nu, arga­nu, rici­nu, vita­mí­nu E a dal­ších. Uzdra­vu­je, urych­lu­je růst a výraz­ně posi­lu­je pří­rod­ní řasy. Za hodi­nu je vše hoto­vo a Vy se může těšit z výsled­né­ho efektu.

Výsledný efekt

  • zvý­raz­ní se při­ro­ze­ná linie řas a tím i celé­ho oka
  • vynik­nou i krát­ké a říd­ké řasy
  • naná­še­ní řasen­ky je mno­hem jed­no­duš­ší a rychlejší
  • pohled je hlu­bo­ký a přitažlivý
  • řasy jsou nato­če­né a vytvo­ří půvab­ný vějíř

Obrazek před a po _1 Obrázek pře a po 2