Lifting a zpevnění kůže

Mezonitě

Mezo­ni­tě jsou spe­ci­ál­ní vlák­na vyro­be­ná z hypo­a­ler­gen­ní­ho poly­di­o­xa­nu, kte­rá vytvo­ří v pokož­ce zpev­ňu­jí­cí síť.

Apli­ka­ce mezo­ni­tí (někdy nazý­vá­no také Pri­me Lif­ting) umož­ňu­je vek­to­ro­vý lif­ting měk­kých tká­ní a povis­lé kůže. Jed­ná se o mini­mál­ně a zane­dba­tel­ně inva­ziv­ní zákrok pou­ze pomo­cí ten­ké jeh­ly apli­ko­va­né do povo­le­ných tká­ní. Díky apli­ko­va­ným mezo­ni­tím dochá­zí ke sti­mu­la­ci tvor­by kolage­nu a vytvá­ře­ní nové kolage­no­vé zpev­ňu­jí­cí sítě. Tyto zce­la hypo­a­ler­ge­ní mezo­ni­tě se pak během 6 až 8 měsí­ců zce­la bez­peč­ně roz­lo­ží, ale násled­né vypnu­tí tká­ní pře­tr­vá až 2 roky. Mož­nost kom­bi­na­ce s dal­ší­mi meto­da­mi – výpl­ně kyse­lo­nou hya­lu­ro­no­vou, ošet­ře­ní botulotoxinem.

Tato meto­da nevy­ža­du­je spe­ci­ál­ní pří­pra­vu před apli­ka­cí a zákrok trvá 30 – 60 minut dle množ­ství pou­ži­té­ho materiálu.

K čemu mezonitě slouží? Kam se jednotlivé typy mezonití umísťují?

Prin­cip mezo­ni­tí je dvojí:

Neliftingové hladké mezonitě

Při apli­ka­ci nelif­tingo­vé – zpev­ňu­jí­cí nitě s hlad­kou struk­tu­rou, kte­rá se vyrá­bí od veli­kos­ti 12 mm do 140 mm, je jejich úko­lem vytvo­řit kost­ru pro násled­né vytvo­ře­ní kolagen­ní­ho zesí­ťo­vá­ní orga­nizmem kolem nitě. Jsou apli­ko­vá­ny jako mříž, např. 6 vodo­rov­ně a 6 napříč. Tělo niť uvnitř nechce, vyšle pro­ti ní buň­ky, kte­ré ji mají za úkol zlik­vi­do­vat, ale pro­to­že se jed­ná o vel­ký mate­ri­ál, není toho tělo schop­no, pro­to ji stej­ně jako u kaž­dé­ho vět­ší­ho těle­sa, kte­ré se mu nepo­da­ří vylou­čit, opouz­d­ří. Je to jako s třís­kou nebo trnem v patě, buď se tělu poda­ří vylou­čit, nebo pokud to nejde, oba­lí jej. Když je niť správ­ně polo­že­ná na správ­ném mís­tě a tělo ji oba­lí, tak dojde tam, kde bylo potře­ba, ke zpev­ně­ní původ­ně ochab­lé tká­ně. Nitě by se nemě­ly dávat nekon­t­ro­lo­va­ně. Kaž­dá niť musí mít své mís­to, musí tam spl­nit svůj účel ve for­mě zpev­ně­ní kůže.

Tyto nitě mají tedy ze 70 % za úkol zpev­nit kůži pro­duk­cí kolage­nu a pou­ze ze 30 % mají úči­nek lif­tingu – tedy pozved­nu­tí dané čás­ti. Dáva­jí se do míst, kte­ré není mož­no zatí­žit kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou, ale sou­čas­ně je potře­bu­je­me zpev­nit, aby povo­le­ná kůže neplan­da­la. Nej­čas­tě­ji se apli­ku­jí ved­le úst­ní­ho kout­ku, dol­ní čás­ti tvá­ře, pod­brad­ku a krku. Vstře­ba­tel­nost musí být dlou­há, aby se stih­la vytvo­řit kolem nitě pod­půr­ná kolagen­ní struk­tu­ra, tedy aspoň 180 dní. Jsou ženy, kte­ré si mys­lí, že po apli­ka­ci hlad­kých nití budou do rána hez­ké, to v žád­ném pří­pa­dě. U hlad­kých nití to tak­to nefunguje.

Liftingové zoubkaté mezonitě

Když nám jde hlav­ně o pozved­nu­tí obli­če­je, návra­tu mla­distvých kon­tur, pou­ži­je­me jiný typ nitě, a to nitě se zoub­ky, kte­ré mají tah a mož­nost zved­nu­tí kůže. Jsou v sou­čas­né době pro­tisměr­né zoub­ka­té, 3D tech­no­lo­gie, kdy jsou zoub­ky po celém vlák­nu nitě, aby mělo co nej­vět­ší záchyt a co nej­vět­ší lif­ting. U těch­to nití, zatím­co lif­ting je v 70 % účin­ku, tak zpev­ně­ní nemů­že­me oče­ká­vat ve vět­ší míře, než ve 30 %. Od toho se odvo­zu­je jejich pou­ži­tí v mís­tech, kde potře­bu­je­me pozdvih­nout a vyrov­nat tká­ně. Nej­čas­tě­ji je to prá­vě oblast hra­ny dol­ní čelis­ti, kde se zavá­dí zoub­ka­té nitě k zvý­raz­ně­ní, někdy až zno­vuvy­pro­fi­lo­vá­ní hra­ny dol­ní čelis­ti. Také s jejich pomo­cí zve­dá­me střed­ní část obli­če­je, tuk gra­vi­ta­cí spad­lý k úst­ním kout­kům pře­mís­ťu­je­me zpět do střed­ní čás­ti obli­če­je. Efekt vidí­me poměr­ně záhy. Je zřej­mé vyta­že­ní obli­če­je. Opět není mož­né klást nitě bez ladu a skla­du, musí­me vědět, proč tu niť dává­me zrov­na tudy, co tím chce­me v kon­tu­ře obli­če­je docí­lit. Dél­ka roz­pa­du i této mezo­ni­tě je garan­to­vá­na výrob­cem 180 dní, kolagen se vytvá­ří postup­ně do 3 měsíců.

Průběh zákroku

Zákrok pro­vá­dí­me pou­ze ve zne­cit­li­vě­ní aneste­tic­kým 5 % kré­mem Emla nebo pod­kož­ní apli­ka­cí Supra­ca­i­nu do k tomu urče­ných lokait. Ten­kým vpi­chem se jeh­lič­kou zave­de do pokož­ky vlák­no. Mini­a­tur­ní drob­né vpi­chy se zho­jí vel­mi rych­le bez jizviček.

  • Vznik mod­řin a oto­ků je mini­mál­ní, zho­je­ní je do týdne
  • Po dobu tří dnů je vhod­né nosit v domá­cím pro­stře­dí a na noc lym­fa­tic­ké prádlo (ohláv­ku), dále dodr­žo­vat kli­do­věj­ší režim a širo­ce neroz­ví­rat ústa (pozor na zívá­ní, smích), aby nedo­šlo k povo­le­ní apli­ko­va­ných nití

Kontraindikace mezonití

Pro­bí­ha­jí­cí infek­ce, one­moc­ně­ní kůže, ekzém, výrazná tvor­ba keloid­ních jizev.

Koplikace mezonití

Zánět v mís­tě apli­ka­ce, pora­ně­ní ner­vu, cévy.

Cena se odví­jí od počtu pou­ži­tých mezo­ni­tí, viz­te ceník.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Mar­tin­co­vá
sché­ma­ta ze ZdravéOmlazení.cz