Lymfologie

Lym­fe­dém je chro­nic­ké one­moc­ně­ní, význam­ně ovliv­ňu­je kva­li­tu živo­ta paci­en­tů, může vést k poru­chám hyb­nos­ti, boles­ti, naru­šu­je akti­vi­ty běž­né­ho živo­ta (výběr obu­vi, šat­stva), nega­tiv­ně ovliv­ňu­je i soci­ál­ní a pra­cov­ní zařa­ze­ní paci­en­tů a v nepo­sled­ní řadě i jejich psy­chi­ku. Lym­fe­dém před­sta­vu­je poměr­ně čas­té one­moc­ně­ní. Jako lym­fe­dém ozna­ču­je­me otok boha­tý na bíl­ko­vi­nu, kte­rý vzni­ká při nespráv­né funk­ci lym­fa­tic­ké­ho (míz­ní­ho) systému.

LCZEP zís­ka­lo Cer­ti­fi­kát garan­ce kva­li­ty od Čes­ké lym­fo­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ČLS JEP a již brzy bude náš tým posí­len o novou lymfoterapeutku.