Mesoterapie aplikací směsí vitamínů

Mezo­te­ra­pie zpo­ma­lí stár­nu­tí pokož­ky, hyd­ra­tu­je a omla­dí pleť, vyhla­dí střed­ně hlu­bo­ké vrás­ky. Na roz­díl od kré­mů pro­ti vrás­kám se účin­né lát­ky dosta­nou až do střed­ní vrst­vy kůže a pokož­ku dlou­ho­do­bě hyd­ra­tu­jí a vyži­vu­jí zevnitř.

Proč mezoterapii?

S při­bý­va­jí­cí­mi roky kůže sláb­ne, ubý­vá v ní kolagen, elastan a kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá. Kolagen je zod­po­věd­ný za pruž­nost a pev­nost pokož­ky. Kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá na sebe váže vodu a pleť udr­žu­je hyd­ra­to­va­nou. Úby­tek těch­to látek je při­ro­ze­ný a zod­po­věd­ný za povo­le­nou, sla­bou a suchou kůži a za tvor­bu vrá­sek. Mezo­te­ra­pie do pod­ko­ží dosta­ne kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, vita­mí­ny a dal­ší lát­ky, kte­ré pleť vyži­ví, vyhla­dí vrás­ky, hloub­ko­vě jí hyd­ra­tu­jí a nastar­tu­jí tvor­bu kolagenu.

Co je mezoterapie?

Při mezo­te­ra­pii vpra­ví­me do střed­ní vrst­vy kůže drob­ný­mi mik­ro­in­jek­ce­mi směs kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé, vita­mí­nů a dal­ších látek. Pleť pak zadr­žu­je více vody, nastar­tu­jí se hoji­vé pro­ce­sy a tvor­ba kolagenu.

Účinky mezoterapie:

  • revi­ta­li­za­ce ple­ti obli­če­je, krku, dekol­tu a rukou
  • vyhla­ze­ní vrá­sek obli­če­je, krku, dekol­tu a rukou
  • pod­po­ra buněč­né­ho metabolismu
  • zpev­ně­ní a vyži­ve­ní pokož­ky obli­če­je, krku, dekol­tu a rukou

Průběh mezoterapie

Mezo­te­ra­pie je rych­lá a bezbo­lest­ná. Pro­vá­dí se v lokál­ní aneste­zii. Před zákro­kem pou­ži­je­me zne­cit­li­vu­jí­cí krém, tak­že se boles­ti nemu­sí­te obávat.

Rekonvalescence po mezoterapii

Rekon­va­lescen­ce po mezo­te­ra­pii závi­sí na roz­sa­hu zákro­ku, typu pokož­ky a na indi­vi­du­ál­ní rych­los­ti hoje­ní. V běž­ném živo­tě vás nijak neo­me­zí, do pra­cov­ní­ho i spo­le­čen­ské­ho živo­ta se vět­ši­nou může­te vrá­tit hned dru­hý den. Něko­lik dní po ošet­ře­ní se vyhně­te slun­ci a pou­ží­vej­te krémy s vyso­kým ochran­ným faktorem.

Vital Injector k mezoterapii

Vital Injec­tor nové gene­ra­ce je jed­na z metod k vpra­ve­ní látek do kůže se znač­nou výho­dou opro­ti pou­ži­tí kla­sic­ké jeh­ly, nicmé­ně nepo­u­ži­tel­ná u ple­ti cit­li­vé na pod­tlak se sklo­nem k tvor­bě pod­li­tin. Efekt ošet­ře­ní je dlou­ho­do­bý a vidi­tel­ný již bez­pro­střed­ně po zákroku.

Je vyni­ka­jí­cí indi­ka­cí pro ten­kou kůži na krku, dekol­tu, oko­lí očí a oko­lí rtů, hřbe­ty rukou nebo ke zlep­še­ní sta­vu zhor­še­né struk­tu­ry kůže po pro­dě­la­ném akné nebo kůži poško­ze­nou slun­cem – tedy všu­de tam, kde není cílem měnit tvar a objem. Pokož­ka bude hyd­ra­to­va­ná, omla­ze­ná a vypnutá.

Nyní v kom­bi­na­ci s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou /​ Vital, kte­rá je vhod­ná jak pro star­ší tak mlad­ší nebo slun­cem poško­ze­nou a jem­něj­ší kůži, jako je krk, dekolt či hřbe­ty rukou. Ošet­ře­ní s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou roz­zá­ří pleť při­ro­ze­nou ces­tou jem­ným vyhla­ze­ním kůže zevnitř. To je umož­ně­no dlou­ho­tr­va­jí­cím zvý­še­ním hyd­ra­ta­ce v kůži a násled­ným sní­že­ním nerov­nos­tí povrchu kůže. Zlep­šu­je lesk, elas­ti­ci­tu, hyd­ra­ta­ci a kva­li­tu kůže.

Hydratační mikrovpichy

Hyd­ra­tač­ní ošet­ře­ní vyža­du­je urči­té množ­ství mik­ro­vpi­chů, kte­rý­mi je apli­ko­vá­na sta­bi­li­zo­va­ná (s dlou­hou výdr­ží) kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá, vodu važí­cí slož­ka, kte­rá se při­ro­ze­ně vysky­tu­je v kůži a zajiš­ťu­je její hydrataci.

Sta­bi­li­zo­va­ná HA (kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá) je jem­ná lát­ka podob­ná gelu, kte­rá váže vodu a umož­ňu­je hloub­ko­vou hyd­ra­ta­ci kůže v ošet­řo­va­né oblas­ti, dodá­vá ji ztra­ce­nou pev­nost, elas­ti­ci­tu a hebkost.

Vy a Vaše oko­lí zazna­me­ná­te nád­her­nou a září­cí kůži.

Oblasti ošetření

Ošet­ře­ní kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou mohou být apli­ko­vá­na k cel­ko­vé­mu zlep­še­ní kva­li­ty kůže obli­če­je, ale také cit­li­vých oblas­tí jako je krk, dekolt či ruce, stej­ně jako kůže s jizva­mi po akné.

K čemu slouží?

Vital Injec­tor slou­ží k apli­ka­ci látek do kůže.

Na jakém principu pracuje?

Vital Injec­tor apli­ku­je lát­ky do kůže apli­kač­ní pis­to­lí s ruko­je­tí, kdy se při­lo­že­ním na kůži a stisk­nu­tím pis­to­le vytvo­ří pod­tlak s apli­ka­cí účin­né lát­ky do kůže.

Jeh­lič­ky jsou uspo­řá­dá­ny do troj­ú­hel­ní­ku, řada po dese­ti jehličkách.

Jed­ná se o kom­fort­něj­ší meto­du mezo­te­ra­pie k meto­dě samo­stat­ných vpi­chů drob­nou jeh­lič­kou. Auto­mat totiž zajis­tí stá­lý tlak a stá­lé množ­ství lát­ky a stá­lou hloubku.

Co se pomocí Vital Injectoru aplikuje?

Buď neze­sí­ťo­va­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá, kte­rá zvy­šu­je pruž­nost pokož­ky, nebo vlast­ní plazma, kte­rá nastar­tu­je rege­ne­ra­ci kůže.

Délka trvání zákroku

Cca 30–45 minut.

Kontraindikace použití

Vital Injec­tor není mož­né pou­žít u ple­ti cit­li­vé na pod­tlak, dochá­zí k tvor­bě pod­li­tin, kte­ré se vstře­bá­va­jí 10 až 14 dní. Cit­li­vost ple­ti na pod­tlak je mož­no otes­to­vat u čiš­tě­ní ple­ti Hydrafacialem.

Účinek Vital Injector mezoterapie

Neze­sí­ťo­va­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá dodá obli­če­ji šťá­vu, objem, plazma zase obli­čej pro­jas­ní, nastar­tu­je regeneraci.

Jak často je vhodné zákrok opakovat?

1x za 4 měsíce.

Režimová opatření

Jed­ná se o zákrok, u kte­ré­ho dochá­zí k poru­še inte­gri­ty kož­ní­ho povrchu a mož­nos­ti snad­né­ho pře­no­su infek­ce do kůže, pro­to musí­me ihned po zákro­ku na ošet­ře­nou plo­chu nanést anti­sep­tic­ký krém s hoji­vým zin­kem. Výho­dou je však rych­lá rekon­va­lescen­ce – mik­ro­vpi­chy a pří­pad­né drob­né mod­řin­ky vymi­zí v násle­du­jí­cích dnech a dají se vel­mi snad­no pře­krýt make-upem. Pří­stroj Vital Injec­tor umož­ňu­je ošet­ře­ní vět­ší plo­chy kůže v rám­ci jed­no­ho zákro­ku, což rov­něž vede k cel­ko­vé krat­ší rekon­va­lescen­ci po ošetření.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Martincová
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz