Mesoterapie kštice

Hlav­ní prin­cip mezo­te­ra­pie je jed­no­du­chý – injekč­ně ultra­ten­kou jehlou či váleč­kem s jeh­lič­ka­mi (der­ma­roller) se do kůže hla­vy, respek­ti­ve její střed­ní vrst­vy, vpra­ví pří­prav­ky obsa­hu­jí­cí funkč­ní lát­ky, kte­ré kůži a vla­so­vé foli­ku­ly krás­ně vyživí.

Pří­prav­ky, kte­ré jsou při mezo­te­ra­pii apli­ko­vá­ny, obsa­hu­jí vět­ši­nou kom­plex mine­rá­lů, sto­po­vých prv­ků, pep­ti­dů nebo dokon­ce růsto­vých fak­to­rů či kme­no­vých buněk. Kme­no­vé buň­ky dává­me lokál­ně na pokož­ku hla­vy a zapra­co­vá­vá­me der­ma­rolle­rem. Leh­ké hloub­ko­vé podráž­dě­ní kůže navíc sti­mu­lu­je pro­kr­ve­ní oblas­ti, kte­ré pod­po­ru­je dal­ší výži­vu a okys­li­če­ní vla­so­vých foli­kul. Po apli­ka­ci je vla­so­vá pokož­ka elas­tič­těj­ší, vla­sy vypa­da­jí lépe, jsou pev­něj­ší, jejich lámá­ní a vypa­dá­vá­ní je redu­ko­vá­no a nao­pak je pod­po­řen růst nových vlasů.

Mezi dal­ší efek­tiv­ní způ­sob řeše­ní toho­to pro­blé­mu pat­ří apli­ka­ce auto­lo­gní plaz­my obo­ha­ce­né o krev­ní destič­ky nebo­li A‑PRP, a to jak u žen, tak u mužů.

Obo­ha­ce­ná krev­ní plazma A‑PRP nabí­zí jed­no­du­chou a bez­peč­nou meto­du zalo­že­nou na hoji­vém účin­ku krev­ních desti­ček. Apli­ka­ce auto­lo­gní plaz­my obo­ha­ce­né o krev­ní destič­ky je při­ro­ze­nou tera­pií, kte­rá vyu­ží­vá rege­ne­ra­tiv­ní poten­ci­ál krev­ních desti­ček. Díky nim lze akti­vo­vat pro­ces opra­vy poško­ze­ných tká­ní i tvor­by nových a docí­lit obno­vy vla­so­vých lůžek, což má za násle­dek vět­ší množ­ství kva­lit­něj­ších vla­sů. Auto­lo­gnost pou­ži­té­ho séra při­pra­ve­né­ho z vlast­ních buněk vylu­ču­je ved­lej­ší účin­ky nebo aler­gic­ké reakce.

Díky meto­dě A‑PRP (pla­te­lar rich plasma) lze pro­ces vypa­dá­vá­ní vla­sů zasta­vit. Jed­ná se o jedi­neč­nou tera­pii pro rege­ne­ra­ci a sti­mu­la­ci kož­ních buněk zalo­že­nou na apli­ka­ci vlast­ní plaz­my obo­ha­ce­né růsto­vý­mi fak­to­ry z krev­ních desti­ček. Ode­bra­ná krev je zpra­co­vá­na v cen­t­ri­fu­ze. Z odstře­dě­ných krev­ních desti­ček je pomo­cí spe­ci­ál­ní sady vytvo­řen auto­lo­gní gel. Po zhru­ba 10 minu­tách je při­pra­ven k injekč­ní­mu podá­ní pomo­cí ten­ké jeh­lič­ky mezo­te­ra­pe­u­tic­ky zpět do pokož­ky. Dojde k nastar­to­vá­ní rege­ne­rač­ních pro­ce­sů na buněč­né úrov­ni a záro­veň se zpo­ma­lí pro­ces stár­nu­tí pokož­ky a tedy dal­ší ztrá­ty vlasů.

Proč to zkusit?

  • Vaše vla­sy budou pev­né, lesk­lé a pružné
  • Pod­po­ra růstu vla­sů a zame­ze­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vlasů
  • Budou držet „jak při­le­pe­né“ díky zpev­ně­né­mu a vyži­ve­né­mu vla­so­vé­mu kořínku
  • Vla­sy se nebu­dou lámat, tře­pit ani vypa­dá­vat, navíc pro­ti všem těm­to jevům půso­bí mezo­te­ra­pie jako prevence
  • Bude­te mít hus­tou a zdra­vě vypa­da­jí­cí kštici
  • Zlep­ší se pro­kr­ve­ní vla­so­vé pokož­ky a její hyd­ra­ta­ce. Už žád­né lupy!
  • Dodá­te svým vla­sům a pokož­ce hla­vy chy­bě­jí­cí živiny

Jak to probíhá?

Do umy­té a vydezin­fi­ko­va­né čás­ti hla­vy apli­ku­je odbor­ník účin­ný „koktejl“ látek. Doba apli­ka­ce závi­sí samo­zřej­mě na ošet­řo­va­né plo­še, obvykle se ale pohy­bu­je mezi 20 a 30 minu­ta­mi. Ihned po ošet­ře­ní se na pokož­ce hla­vy může obje­vit malý otok či drob­ná mod­ři­na, cel­ko­vě lze však zákrok pova­žo­vat za v pod­sta­tě bezbo­lest­ný. A navíc, u vět­ši­ny odbor­ní­ků máte mož­nost domlu­vit se na před­cho­zí apli­ka­ci zne­cit­li­vu­jí­cí­ho gelu, kte­rý zajis­tí, že kon­takt jeh­li­ček s kůží nebu­de­te ani vnímat.

Kůže na hla­vě může být násle­du­jí­cích 24 hodin od apli­ka­ce mír­ně cit­li­vá na dotyk, ovšem je zpra­vi­dla je člo­věk scho­pen vrá­tit se ihned po ošet­ře­ní do pra­cov­ní­ho pro­ce­su (kde­pak, na tohle dovo­le­nou nedo­sta­ne­te…). Oněch 24 hodin se nedo­po­ru­ču­je pou­ží­vat na pokož­ky hla­vy jiné pří­prav­ky, než dopo­ru­čí odbor­ník, kte­rý mezo­te­ra­pii pro­vá­děl. Něko­lik dnů po ošet­ře­ní také vyhně­te poby­tu na pří­mém slun­ci a pou­ží­vej­te pří­prav­ky s vyso­kým stup­něm ochra­ny, tedy ale­spoň SPF 30.

Obec­ně dopo­ru­čo­va­ný počet ošet­ře­ní je u vla­so­vé mezo­te­ra­pie sta­no­ven na šest až osm. Ošet­ře­ní pro­bí­há kaž­dých 14 dní, tedy cel­kem 2 pro­cedu­ry za měsíc. Ovšem pozor, je tře­ba zdů­raz­nit, že se jed­ná o pou­hé obec­né dopo­ru­če­ní. Pro­ško­le­ný odbor­ník může při pohle­du na vaši hla­vu počet ošet­ře­ní libo­vol­ně zvý­šit, sní­žit nebo změ­nit peri­o­di­ci­tu. Co je ale důle­ži­té, že prv­ní vidi­tel­né výsled­ky na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Býva­jí totiž vidět už po měsí­ci od prv­ní aplikace!

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­to­lo­ga /​ sest­ry pro korek­tiv­ní dermatologii.