Mezoterapeutické balíčky, buďte stále krásná a svěží

Při­pra­vi­li jsme si pro Vás akci na mezo­te­ra­pii (je to meto­da, jejíž pomo­cí lze dosáh­nout omla­ze­ní pokož­ky obli­če­je, krku, dekol­tu či hřbe­tů rukou atd. Jed­ná se o meto­du, kte­rá vyvo­lá­vá tvor­bu nových buněk a kolage­nu, čímž se vyhla­zu­jí vrás­ky a vypí­ná pokožka).Je to meto­da, kte­rá Vám umož­ní být stá­le krás­ná a svě­ží. Při výbě­ru jed­no­ho z osmi balíč­ků se Vám dosta­ne špič­ko­vé péče za krás­nou akč­ní cenu sní­že­nou až o 50%. Pou­kaz na ošet­ře­ní se sle­vou může­te zakou­pit do 31. 12. 2017, vyčer­pat jej lze do 31. 5.2018. Pou­kaz je vhod­ný také jako vánoč­ní dárek pro Vaše blízké.