Nabídka ošetření chemický peeling

Máte-li pro­blém s akné, je potře­ba řešit jeho vidi­tel­né pro­je­vy pří­mo na pokož­ce, ale také zánět uvnitř, kte­rý akné způ­so­bu­je. Ide­ál­ním způ­so­bem boje pro­ti akné je che­mic­ký povr­cho­vý pee­ling Beta­Pe­el od brit­ské znač­ky Medik8. Obsa­hu­je kyse­li­nu salicylo­vou a kyse­li­nu aze­la­i­no­vou, kte­ré redu­ku­jí pupín­ky a cel­ko­vý zánět ple­ti a půso­bí také na ucpa­né póry. Beta­Pe­el je vyni­ka­jí­cí vol­bou pro ty, kdo hle­da­jí nej­lep­ší výsled­ky s mini­mál­ní­mi ved­lej­ší­mi účin­ky. Nyní nabí­zí­me ošet­ře­ní 4+1 s měsíč­ní kůrou vit.E za bez­kon­ku­renč­ní cenu.