Nabízíme novinku v péči o pleť

Při­pra­vi­li jsme pro Vás nová ošet­ře­ní Hyd­ro­fa­cial, vybrat si může­te ze tří balíč­ků – HF Expres, HF Sil­ver a HF Gold. Ošet­ře­ní zahr­nu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní, apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér, HIGH FREQUENCY, kte­rá pod­po­ru­je pro­kr­ve­ní ple­ti, ULTRASONIC – mik­ro­ma­sáž, jež eli­mi­nu­je stár­nu­tí buněk, apli­ka­ci svět­la. Po ošet­ře­ní bude Vaše pleť elas­tic­ká a září­cí, vyčiš­tě­ná a hyd­ra­to­va­ná. Pečuj­te o sebe, objed­ná­vat se může­te ces­tou recep­ce 542215306, kde také dosta­ne­te podrob­né infor­ma­ce k jed­not­li­vým ošetřením.