Nezapomínejte na prevenci

Pře­de­jít civi­li­zač­ním cho­ro­bám není vždy mož­né, někte­ré jsou způ­so­be­né vro­ze­ný­mi dis­po­zi­ce­mi či jiný­mi fak­to­ry. Zdra­vým život­ním sty­lem a pra­vi­del­ným pří­su­nem vita­mí­nů může­me však pro­ces stár­nu­tí zpo­ma­lit a někte­ré cho­ro­by zmír­nit. Zim­ní obdo­bí je také plné nástrah a osla­be­ný orga­ni­zmus rych­le­ji pod­leh­ne růz­ným one­moc­ně­ním, pro­to nyní nabí­zí­me apli­ka­ci vita­mí­nu C. Zvý­še­ný pří­sun Vita­mí­nu C je důle­ži­tý zejmé­na při akut­ních a chro­nic­kých záně­tech, u viro­vých a bak­te­ri­ál­ních infek­cí, při hoje­ní ran, při stre­su, u aler­gií, při meta­bo­lic­kých one­moc­ně­ní, pod­po­ru­je meta­bo­lis­mus ami­no­ky­se­lin, tuků a tvor­bu kolage­nu. Pod­poř­te své zdra­ví, zají­mej­te se o mož­nost apli­ka­ce vita­mí­nu C.