Noční sérum proti vráskám a fotoprotekce

V let­ních měsí­cích je potře­ba pra­vi­del­ně pečo­vat o pleť. Je důle­ži­tése chrá­nit pro­ti UV záře­ní, ale také nesmí­me zapo­mí­nat na hyd­ra­ta­ci a péči.V prů­bě­hu měsí­ce čer­ven­ce nabí­zí­me spe­ci­ál­ní sérum v akci – 20%. Stav­te­se a seznam­te se s novou gene­ra­cí péče,založené na obsa­hu vita­mí­nu A a vyvi­nu­tou věd­ci na Uni­ver­si­ty ofHert­ford­shire. Během pou­hé­ho měsí­ce pra­vi­del­né­ho pou­ží­vá­ní je pleť vidi­tel­něo­mla­ze­ná s obno­ve­ným kon­tu­ra­mi a pro­zá­ře­ným­vzhle­dem. Noč­ní sérum Crys­tal Reti­nal 6 obsa­hu­jereti­nal­de­hyd,kte­rý je 2,8x sil­ně­ji bio­lo­gic­ky aktiv­ní než reti­nol, kte­rý pat­ří mezi­nej­ob­lí­be­něj­ší lát­ky pro­ti vrás­kám. Půso­bí v sou­hře s vlast­ní­mi rege­ne­rač­ní­mi­me­cha­nismy kůže, navy­šu­je vlast­ní pro­duk­ci kolage­nu a urych­lu­je obmě­nu kož­níchbu­něk. Zpev­ňu­je pleť a její kon­tu­ry, dodá­vá kůži chy­bě­jí­cíob­jem. Vidi­tel­ně mini­ma­li­zu­je jem­né lin­ky avrás­ky, sjed­no­cu­je barev­ný tón ple­ti. Obsa­že­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá a vita­mín E hyd­ra­tu­je­všech­ny vrst­vy ple­ti, půso­bí pří­mo pro­ti bak­te­ri­ím Pro­pi­o­ni­bac­te­ri­um Acnes,které jsou pří­či­nou akné. Pod­po­ru­jezdra­vý vzhled ple­ti bez pupín­ků ane­do­ko­na­los­tí. Dále jsme pro Vás při­pra­vi­li spo­leč­ně s fir­mou LAROCHE-POSAY labo­ra­toi­re der­ma­to­lo­gique jedi­neč­nou akci: sle­vu 50% na vybra­nou foto­pro­tek­ci­vý­rob­ků této znač­ky. Nevá­hej­te a zastav­te se pro kva­lit­ní kos­me­ti­ku, kte­ráochrá­ní Vaši pokož­ku před slun­cem. V nabíd­ce jsou také pří­prav­ky pro děti 🙂