Kristýna Perničková

vše­o­bec­ná sest­ra, lym­fo­te­ra­peut koor­di­ná­tor

Profesní kariéra

1994 – 1998 Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Uher­ské Hra­diš­tě
1998 vše­o­bec­ná zdra­vot­ní sest­ra
1998 – 2007 orto­pe­dic­ká kli­ni­ka FN Brno, Bohuni­ce
2007 – 2014 reviz­ní a sep­tic­ká orto­pe­die FN Brno, Bohuni­ce
od 2017 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz Tech­ni­ky míz­ní dre­ná­že (NCO NZO Brno, 2018)

Členství v odborných společnostech

  • regis­tro­va­ná vše­o­bec­ná sest­ra
  • Čes­ká lym­fo­lo­gic­ká spo­leč­nost ČLS JEP