Michaela Vršková

pro­voz­ní ředitelka

1982 – 1986Střed­ní eko­no­mic­ká ško­la Břeclav
1986 – 1994Restau­ra­ce a jídel­ny Brno I
1994 – 2002Texhem a.s. Brno
2002 – 2006Magis­trát měs­ta Brna
2006 – 2016OHL ŽS a.s. Brno
2016 – 2021CT Pro­ject s.r.o. Brno
2021 – 2022Úřad měst­ské čás­ti Brno – jih
2023Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče