Vendula Broulíková

lékař­ka – dermatovenerolog

Profesní kariéra

2019Dokon­če­no stu­di­um na 1. lékař­ské fakul­tě UK, obor Vše­o­bec­né lékařství
od 2019Lékař Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ké­ho oddě­le­ní, Nemoc­ni­ce Třebíč
2021 – 2022Očko­va­cí cen­t­rum Nemoc­ni­ce Tře­bíč, p.o.
2021 – 2022Bohé­ma Brno, Vak­ci­nač­ní cen­t­rum, Spo­leč­nost Poda­né ruce
od 2022Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče, Brno

Další vzdělávání, certifikáty

  • Základ­ní kurz aku­punk­tu­ry modul A
  • 2022 Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vá­ní základ­ní­ho kme­ne v obo­ru Dermatovenerologie

Přednášková činnost

  • „Ery­the­ma nodo­sum” (Setká­ní der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gů kra­je Vyso­či­na, 2022)

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora
  • Čes­ká aka­de­mie der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie (ČADV)
  • Čes­ká der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost ČLS JEP