Petra Trojanová

vedou­cí lékař­ka, primářka,
soud­ní zna­lec v obo­ru zdravotnictví

Profesní kariéra

1996ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
1996 – 1997roč­ní základ­ní vojen­ská služ­ba VLA JEP Hra­dec Králové
1997 – 2006voják z povolání
1997 – 1999pře­da­tes­tač­ní pra­xe ve Vojen­ské nemoc­ni­ci Brno
2000 – 2002náčel­ník posád­ko­vé ošet­řov­ny Rosi­ce u Brna
2002 – 2006der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ké oddě­le­ní VN Brno, zástup­ce pri­má­ře oddělení
od 2007Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
2015 – 2017odbor­ný kon­zul­tant, Kraj­ský úřad Jiho­mo­rav­ské­ho kraje

Atestace a další vzdělávání

 • 2001 – ates­ta­ce v obo­ru vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství 
 • 2003 – ates­ta­ce v obo­ru dermatovenerologie 
 • 2007 – ates­ta­ce v obo­ru korek­tiv­ní dermatologie 
 • 2012 – ukon­če­ní dok­tor­ské­ho stu­dia LF MU Brno, Ph.D.
 • 2021 – ukon­če­ní stu­dia MBA – manage­ment ve zdravotnictví 
 • 2021 – jme­no­vá­ní soud­ním znal­cem v obo­ru zdra­vot­nic­tví, spe­ci­a­li­za­ce:
  - vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství
  - der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie
  - korek­tiv­ní dermatologie

Licence, osvědčení

 • 2019 – Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
 • 2017 – Licen­ce pro výkon vedou­cí­ho léka­ře – pri­má­ře v obo­ru korek­tiv­ní dermatologie
 • 2017 – Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní pro­gra­mu Zna­lec­ké posud­ky ve zdra­vot­nic­tví, MU Brno, Práv­nic­ká fakulta
 • 2014 – Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
 • 2006 – Licen­ce pro výkon lékař­ské pra­xe, výkon odbor­né­ho zástup­ce a pro posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb v obo­ru dermatovenerologie
 • 2006 – Licen­ce pro výkon lékař­ské pra­xe, výkon odbor­né­ho zástup­ce a pro posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb v obo­ru prak­tic­ké lékař­ství pro dospělé

Certifikáty

 • CERTIFICATE OF ATTENDANCE” Ipsen Facial Ana­to­my & Injecti­on Class (2021)
 • „OSVĚDČENÍ o absol­vo­vá­ní pro­gra­mu celo­ži­vot­ní­ho vzdělávání,4. kon­fe­ren­ce pro soud­ní znal­ce (2021)
 • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komo­rou (ČLK, 2019)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Bio­re­mo­de­ling & Full Face Tre­at­ment, tech­ni­ky apli­ka­ce pří­prav­ku Pro­fhi­lo® a Ali­a­xin®” (CBP Kli­ni­ka, Brno 2019)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Expert injec­tor Ellan­se” (Pra­ha 2015)
 • Cer­ti­fi­ca­te of  „Silhou­et­te soft tra­i­ning” ( Pra­ha 2015)
 • Cer­ti­fi­kát „Hap­py lift Meso­co­gs-kurz apli­ka­ce vstře­ba­tel­ných vlá­ken” (Brno 2014)
 • Cer­ti­fi­kát „Hap­py lift Boca-kurz apli­ka­ce vstře­ba­tel­ných nití” (Brno 2014)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Tra­y­li­fe-Plazma­te­ra­pie a miniin­va­ziv­ní lif­tingo­vá vlák­na Hap­py lift” (Brno 2014)
 • Certificate„PRP the­ra­py  Tray life” (Brno 2012)
 • Cer­ti­fi­kát „Foto­te­ra­pie Omni­lux, kurz foto­dy­na­mic­ké tera­pie” (Pra­ha 2011)
 • Cer­ti­fi­kát k pří­stro­ji ” Hyd­ra­fa­cial MD”(Praha 2011)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Labo­ra­toi­res Reno­pha­se-cour­se and pro­fes­si­o­nal appli­cati­ons” ( Pra­ha 2009)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz:: „Kom­plex­ní léč­ba lym­fe­dé­mu”, (NCO NZO Brno 2007)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Kom­pli­ka­ce v dermatochirurgii,korektivní a este­tic­ké der­ma­to­lo­gii” (IPVZ, Pra­ha 2007)
 • Cer­ti­fi­ca­te of „Labo­ra­to­ries Teo­xa­ne Gene­va ‑Teo­syal injecti­on cour­se” ( Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz: „Odbor­ná stáž v der­ma­to­chi­rur­gii” (IPVZ Praha)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Chi­rur­gie obli­če­je” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz ” Zákla­dy este­tic­ké chi­rur­gie” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Prak­ti­kum este­tic­ké der­ma­to­lo­gie” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Apli­ka­ce botu­lo­to­xi­nu” (Pra­ha 2005)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Nádo­ry kůže” (IPVZ  Pra­ha 2004)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Der­ma­to­chi­rur­gie” (IPVZ Pra­ha 2002)

Zahraniční stáže

 • „Ana­to­my workshop Nice” (Uni­ver­si­ty Insti­tu­te of Face and Neck Nice 2021)
 • World con­gres „AMWC – Aesthe­tic & Anti-Aging Medi­ci­ne „(Mona­co 2021)
 • 20th Edi­ti­on of Dubai Der­ma ( Dubai 2021)
 • Unique cour­se by APTOS inven­tors” (Tbi­li­si, Gru­zie 2019)
 • Cer­ti­fi­ca­te „The Cour­se of Prof. Reda­el­li Ales­sio” (Milan 2019)
 • World con­gres „Dubai der­ma” (Dubai 2018)
 • World con­gres „Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC” (Mona­co 2017)
 • „Cer­ti­fi­ca­te Ana­to­my Mas­tec­lass” (Lon­don UK 2017)
 • „Cer­ti­fi­ca­te  New art aes­te­tics by  Neu­via orga­nic” (Brin­di­si, Ita­ly 2017)
 • World con­gres „Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC” (Mona­co 2016)
 • „Cer­ti­fi­ca­te workshop Perfectha”(Barcelona 2015)
 • World con­gres ” Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC „(Mona­co 2015)
 • „Cer­ti­fi­ca­te of NeoStra­ta Phy­s­i­ci­an aca­de­my” (Prin­ce­ton, New Jer­sey USA 2014)
 • „9 Th World con­gress of Cos­me­tic der­ma­to­lo­gy „( Athens, Gre­e­ce 2013)
 • „Cer­ti­fi­ca­te of NeoStra­ta Phy­s­i­ci­an aca­de­my” (Prin­ce­ton, New Jer­sey USA 2012)

Přednášková činnost

Konference a semináře

Členství v odborných společnostech

 • Čes­ká lékař­ská komora
 • Spo­leč­nost vše­o­bec­né­ho lékařství
 • Sdru­že­ní prak­tic­kých lékařů