Petra Trojanová

vedou­cí lékař­ka, primářka,
soud­ní zna­lec v obo­ru zdravotnictví

Profesní kariéra

1996ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
1996 – 1997roč­ní základ­ní vojen­ská služ­ba VLA JEP Hra­dec Králové
1997 – 2006voják z povolání
1997 – 1999pře­da­tes­tač­ní pra­xe ve Vojen­ské nemoc­ni­ci Brno
2000 – 2002náčel­ník posád­ko­vé ošet­řov­ny Rosi­ce u Brna
2002 – 2006der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ké oddě­le­ní VN Brno, zástup­ce pri­má­ře oddělení
od 2007Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
2015 – 2017odbor­ný kon­zul­tant, Kraj­ský úřad Jiho­mo­rav­ské­ho kraje

Atestace a další vzdělávání

 • 2001 – ates­ta­ce v obo­ru vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství 
 • 2003 – ates­ta­ce v obo­ru dermatovenerologie 
 • 2007 – ates­ta­ce v obo­ru korek­tiv­ní dermatologie 
 • 2012 – ukon­če­ní dok­tor­ské­ho stu­dia LF MU Brno, Ph.D.
 • 2021 – ukon­če­ní stu­dia MBA – manage­ment ve zdravotnictví 
 • 2021 – jme­no­vá­ní soud­ním znal­cem v obo­ru zdra­vot­nic­tví, spe­ci­a­li­za­ce:
  - vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství
  - der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie
  - korek­tiv­ní dermatologie

Licence, osvědčení

 • 2019 – Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
 • 2017 – Licen­ce pro výkon vedou­cí­ho léka­ře – pri­má­ře v obo­ru korek­tiv­ní dermatologie
 • 2017 – Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní pro­gra­mu Zna­lec­ké posud­ky ve zdra­vot­nic­tví, MU Brno, Práv­nic­ká fakulta
 • 2014 – Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
 • 2006 – Licen­ce pro výkon lékař­ské pra­xe, výkon odbor­né­ho zástup­ce a pro posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb v obo­ru dermatovenerologie
 • 2006 – Licen­ce pro výkon lékař­ské pra­xe, výkon odbor­né­ho zástup­ce a pro posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb v obo­ru prak­tic­ké lékař­ství pro dospělé

Certifikáty

 • Cer­ti­fi­kát „SCALP § HAIR ACADEMY“ (Pra­ha 2024)
 • Cer­ti­fi­ca­te „OFF-LABEL TECHNIQUES AND INDIVIDUAL APPROACHES“
 • CERTIFICATE OF ATTENDANCE” Ipsen Facial Ana­to­my & Injecti­on Class (2021)
 • „OSVĚDČENÍ o absol­vo­vá­ní pro­gra­mu celo­ži­vot­ní­ho vzdělávání,4. kon­fe­ren­ce pro soud­ní znal­ce (2021)
 • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komo­rou (ČLK, 2019)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Bio­re­mo­de­ling & Full Face Tre­at­ment, tech­ni­ky apli­ka­ce pří­prav­ku Pro­fhi­lo® a Ali­a­xin®” (CBP Kli­ni­ka, Brno 2019)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Expert injec­tor Ellan­se” (Pra­ha 2015)
 • Cer­ti­fi­ca­te of  „Silhou­et­te soft tra­i­ning” ( Pra­ha 2015)
 • Cer­ti­fi­kát „Hap­py lift Meso­co­gs-kurz apli­ka­ce vstře­ba­tel­ných vlá­ken” (Brno 2014)
 • Cer­ti­fi­kát „Hap­py lift Boca-kurz apli­ka­ce vstře­ba­tel­ných nití” (Brno 2014)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Tra­y­li­fe-Plazma­te­ra­pie a miniin­va­ziv­ní lif­tingo­vá vlák­na Hap­py lift” (Brno 2014)
 • Certificate„PRP the­ra­py  Tray life” (Brno 2012)
 • Cer­ti­fi­kát „Foto­te­ra­pie Omni­lux, kurz foto­dy­na­mic­ké tera­pie” (Pra­ha 2011)
 • Cer­ti­fi­kát k pří­stro­ji ” Hyd­ra­fa­cial MD”(Praha 2011)
 • Cer­ti­fi­ca­te „Labo­ra­toi­res Reno­pha­se-cour­se and pro­fes­si­o­nal appli­cati­ons” ( Pra­ha 2009)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz:: „Kom­plex­ní léč­ba lym­fe­dé­mu”, (NCO NZO Brno 2007)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Kom­pli­ka­ce v dermatochirurgii,korektivní a este­tic­ké der­ma­to­lo­gii” (IPVZ, Pra­ha 2007)
 • Cer­ti­fi­ca­te of „Labo­ra­to­ries Teo­xa­ne Gene­va ‑Teo­syal injecti­on cour­se” ( Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz: „Odbor­ná stáž v der­ma­to­chi­rur­gii” (IPVZ Praha)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Chi­rur­gie obli­če­je” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz ” Zákla­dy este­tic­ké chi­rur­gie” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Prak­ti­kum este­tic­ké der­ma­to­lo­gie” (IPVZ Pra­ha 2006)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Apli­ka­ce botu­lo­to­xi­nu” (Pra­ha 2005)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Nádo­ry kůže” (IPVZ  Pra­ha 2004)
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz „Der­ma­to­chi­rur­gie” (IPVZ Pra­ha 2002)

Zahraniční stáže

 • „Ana­to­my workshop Nice” (Uni­ver­si­ty Insti­tu­te of Face and Neck Nice 2021)
 • World con­gres „AMWC – Aesthe­tic & Anti-Aging Medi­ci­ne „(Mona­co 2021)
 • 20th Edi­ti­on of Dubai Der­ma ( Dubai 2021)
 • Unique cour­se by APTOS inven­tors” (Tbi­li­si, Gru­zie 2019)
 • Cer­ti­fi­ca­te „The Cour­se of Prof. Reda­el­li Ales­sio” (Milan 2019)
 • World con­gres „Dubai der­ma” (Dubai 2018)
 • World con­gres „Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC” (Mona­co 2017)
 • „Cer­ti­fi­ca­te Ana­to­my Mas­tec­lass” (Lon­don UK 2017)
 • „Cer­ti­fi­ca­te  New art aes­te­tics by  Neu­via orga­nic” (Brin­di­si, Ita­ly 2017)
 • World con­gres „Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC” (Mona­co 2016)
 • „Cer­ti­fi­ca­te workshop Perfectha”(Barcelona 2015)
 • World con­gres ” Mona­co aes­te­tics Mas­ter AMWC „(Mona­co 2015)
 • „Cer­ti­fi­ca­te of NeoStra­ta Phy­s­i­ci­an aca­de­my” (Prin­ce­ton, New Jer­sey USA 2014)
 • „9 Th World con­gress of Cos­me­tic der­ma­to­lo­gy „( Athens, Gre­e­ce 2013)
 • „Cer­ti­fi­ca­te of NeoStra­ta Phy­s­i­ci­an aca­de­my” (Prin­ce­ton, New Jer­sey USA 2012)

Přednášková činnost

 • „Novin­ky v léč­bě hyper­pig­men­ta­cí“ (ON IN UNDER SKIN, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2024)
 • „Workshop Apli­kač­ní tech­ni­ka skin­bo­os­te­rů Phi­lArt a výpl­ňo­vých mate­ri­á­lů Say­pha“ (ON IN UNDER SKIN, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2024)
 • „The rege­ne­ra­ti­ve power of Poly­nucle­o­ti­des in anti-aging tre­at­ments” Phi­lART kon­gres Pra­ha 2023
 • „Kom­bi­na­ce apli­kač­ních sché­mat skin­bo­os­te­rů a výpl­ňo­vých mate­ri­á­lů Say­pha” Phi­lART kon­gres Pra­ha 2023
 • „Sila poly­nuk­le­o­ti­dů v der­ma­to­lo­gic­ké pra­xi“ (17. kon­fe­ren­ce AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY Pra­ha 2023)
 • Sek­ven­ce zákro­ků v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii“ (ON IN UNDER SKIN, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2023)
 • „Skin­bo­os­te­ry v der­ma­to­lo­gii a Skin­ceu­ti­cals” (XVII. Kon­gres čes­kých a slo­ven­ských der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gů, Olo­mouc 2022)
 • „Ino­va­tiv­ní séra v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2022)
 • „Kom­pli­ka­ce zákro­ků korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie – kazu­is­ti­ky” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2022)
 • „Hya­lu­ro­nic acid v násled­né tera­pii v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii a plas­tic­ké chi­rur­gii” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Kur­dě­jov 2022)
 • „Indi­ka­ce lase­ro­vých ošet­ře­ní u obli­čej­ho­vých der­ma­tóz „(15.Konference akne a obli­čejo­vé der­ma­tó­zy, Pra­ha 2021)
 • „Kar­bo­xy­te­ra­pie v der­ma­to­lo­gii a plas­tic­ké chi­rur­gii” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Pra­ha 2020)
 • „Dark side of hya­lu­ro­nic acid” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Pra­ha 2020)
 • „Kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá – prav­da a mýty” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Pra­ha 2020)
 • „Kom­pli­ka­ce výpl­ňo­vých mate­ri­á­lu” (Mezi­ná­rod­ní kon­gres Der­ma­par­ty 2019, Žili­na)
 • 13. roč­ník Akné a obli­čejo­vé der­ma­ó­zy” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Pra­ha 2019)
 • „Novin­ky a tren­dy v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii a Skin­bo­os­te­ry” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2019)
 • „Iso­treti­no­in v anti aging tera­pii” (12.Konference akne a obli­čejo­vé der­ma­tó­zy, Brno 2018)
 • „Workshop Prin­ci­py medi­cín­ské kos­me­ti­ky” (XXXVIII. Kon­gres Čes­ké spo­leč­nos­ti plas­tic­ké chi­rur­gie, Olo­mouc 2018)
 • „Workshop Miniin­va­ziv­ní a nein­va­ziv­ní reju­ve­na­ce obli­če­je” (XXXVIII.Kongres Čes­ké spo­leč­nos­ti plas­tic­ké chi­rur­gie, Olo­mouc 2018)
 • „Skin­bo­os­ter-cham­pag­ne for your skin” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2018)
 • Novin­ky ze svě­to­vých kon­gre­sů 2017–2018” (On in under skin, Vel­ké Bílo­vi­ce 2018)
 • „Non chi­rur­gi­cal lif­ting lower part facial with double need­le” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2017)
 • „Kož­ní pro­je­vy u onko­lo­gic­ké­ho paci­en­ta” (ONKO, Pra­ha 2017)
 • Reju­ve­na­ce rukou” (XIII Kon­gres čes­kých a slo­ven­ských der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gů, Olo­mouc 2017)
 • „Reju­ve­na­ce ruky” (On in under skin, Vel­ké Bilo­vi­ce 2017) – video
 • „Kom­pli­ka­ce výko­nů v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii” (On in under skin, Vel­ké Bílo­vi­ce 2016)
 • „Prin­cess lift ‑ele­va­ce měk­kých tká­ní” (On in under skin, Vel­ké Bílo­vi­ce 2016)
 • „Plexr- plasma tech­no­lo­gy” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2016)
 • „The Lasemd-Thu­li­um laser in der­ma­to­lo­gy” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2016)
 • „PRP v korek­tiv­ní dema­to­lo­gii, aty­pic­ké indi­ka­ce-kazu­is­ti­ka” (Kon­gres este­tic­ké a lase­ro­vé medi­ci­ny, Pra­ha 2015)
 • „PRP v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii, indi­ka­ce, meto­dy, pou­ži­tí” (Kon­gres bio­im­plan­to­lo­gie ČLS JEP, Brno 2014)
 • „Face con­tou­ring – using com­bi­nati­on tech­no­lo­gies when mana­ging gra­vi­tati­o­nal face pto­sis” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2014)
 • „Thread lif­ting  face and neck using the absor­ba­ble threads” (Der­ma­par­ty, Žili­na SK 2013)
 • „Cica­plast ‑násled­ná tera­pie v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii” (19. Národ­ní der­ma­to­lo­gic­ký kon­gres, Brno 2013)
 • „Výpl­ně rtů” (Národ­ní kon­fe­ren­ce este­tic­ké der­ma­to­lo­gie a lékař­ské kos­me­ti­ky, Brno 2011)
 • „Indi­ka­ce a kon­tra­in­di­ka­ce metod este­tic­ké der­ma­to­lo­gie” (Národ­ní kon­fe­ren­ce este­tic­ké der­ma­to­lo­gie, Brno 2011)
 • „Lym­fe­démy, lym­fo­te­ra­pie” (Národ­ní kon­fe­ren­ce este­tic­ké der­ma­to­lo­gie, Brno 2009)
 • „Typi­za­ce ple­ti a její pří­nos pro prak­tic­kou čin­nost v ambu­lan­ci korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie” (Kon­gres Lékař­ská kos­me­ti­ka v pra­xi, Pra­ha 2007)
 •  „Fyto­far­maka v léč­bě chro­nic­ké žil­ní nedo­sta­teč­nos­ti a lym­fe­dé­mu” (Mezi­ná­rod­ní kon­gres XII. Angi­o­lo­gic­ké dny, Pra­ha 2007)
 • „Ulo­ha lokál­ních ATB v léč­bě akné” (Kon­fe­ren­ce čes­ké akne ini­ci­a­ti­vy, Brno 2006)
 • „Che­mic­ký pee­ling” (Kon­gres Lékař­ská kos­me­ti­ka v pra­xi Par­du­bi­ce, Brno 2006)
 • „Obli­čejo­vé der­ma­tó­zy – násled­ná den­ní péče” (Kon­fe­ren­ce čes­ké akne ini­ci­a­ti­vy, Pra­ha 2005)

Konference a semináře

Členství v odborných společnostech

 • Čes­ká lékař­ská komora
 • Spo­leč­nost vše­o­bec­né­ho lékařství
 • Sdru­že­ní prak­tic­kých lékařů