Očkování proti chřipce

Chřip­ka před­sta­vu­je závaž­ný zdra­vot­nic­ký pro­blém, kte­rý může­kaž­do­roč­ně při­spět k těž­kým one­moc­ně­ním, hospi­ta­li­za­cím, úmr­tím avý­znam­né­mu sní­že­ní pro­duk­ti­vi­ty. Očko­vá­ní je nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob, jakchřip­ce pře­de­jít. Nyní je ide­ál­ní čas se nechat naoč­ko­vat, obrať­te se na své­ho­prak­tic­ké­ho léka­ře. U nás již očkujeme.