Omezení ordinační doby praktického lékaře

Milí paci­en­ti,
dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že v úte­rý 30.6. a 7. 7. 2020 prak­tic­ký lékař neor­di­nu­je.
V obdo­bí od 1. 7. – 7. 7. jsou ordi­nač­ní hodi­ny prak­tic­ké­ho léka­ře upra­ve­ny na 7:00 – 12:00.

Pře­je­me všem slu­neč­né léto a hod­ně zdraví.