ordinace praktického lékaře

V Lékař­ském cen­t­ru máme také ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře s moder­ním vyba­ve­ním. V sou­čas­né době máme vol­ná mís­ta a regis­tru­je­me nové paci­en­ty. Ordi­nač­ní hodi­ny jsou roz­dě­le­ny a máte tak mož­nost se objed­nat na urči­tou dobu, šet­ří­me Váš čas. Ordi­na­ce zajiš­ťu­je také pra­cov­ně lékař­ské služ­by. Umís­tě­ní cen­t­ra je ide­ál­ní a lehce dostup­né.
Jsme Vám k dis­po­zi­ci na emai­lu: info@​lclazne.​cz i na tele­fo­nech 542 215 306, 734 202 435.

Regis­tru­je­me také kli­en­ty, kte­ří pře­chá­zí od dět­ské­ho léka­ře. Pro pře­chod k prak­tic­ké­mu léka­ři pro dospě­lé není strikt­ně sta­no­ve­na jed­na věko­vá hra­ni­ce, běž­ně k pře­re­gis­tra­ci dochá­zí ve věku kolem 18 let, v 19 letech máte nárok na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku. Pre­ven­ce je důle­ži­tá v kaž­dém věku, nevá­hej­te a zare­gis­truj­te se.

Ordi­nač­ní hodiny:

NEMOCNÍ A KONTROLY PN

Pon­dě­lí7:00 – 11:00
Úte­rý13:00 – 16:00
Stře­da7:00 – 11:00
Čtvr­tek7:00 – 11:00
Pátek7:00 – 11:00

OBJEDNANÍ PACIENTI

Pon­dě­lí11:00 – 15:00
Úte­rý9:00 – 13:00, 16:00 – 18:00
Stře­da11:00 – 15:00
Čtvr­tek11:00 – 14:00
Pátek11:00 – 15:00

TELEFONICKÉ KONZULTACE S LÉKAŘEM

pon­dě­lí 14:30 – 15:00
stře­da 14–15
čtvr­tek 12–12:30, 14:30–15