Otoplastika – operace odstátých ušních boltců (odstátých uší)

Oto­plas­ti­ka je ope­ra­ce ke zlep­še­ní tva­ru ucha nebo jeho čás­ti. Ušní bolt­ce jsou tva­ro­vě vel­mi slo­ži­tým orgá­nem, pro­to se čas­to setká­vá­me s vro­ze­ný­mi vada­mi bolt­ce, nej­jed­no­duš­ší vadou jsou odstá­té bolt­ce. Nej­ví­ce ope­ra­cí se pro­vá­dí v dět­ském věku mezi 7. až 10. rokem, kdy dochá­zí k ukon­če­ní vývo­je bolt­ce. Do 10 let je ope­ra­ce hra­ze­na ze zdra­vot­ní­ho pojištění.

Vhodnými kandidáty operace jsou:

  • zdra­ví jedin­ci, kte­ří nema­jí život ohro­žu­jí­cí one­moc­ně­ní nebo zdra­vot­ní potí­že, kte­ré mohou naru­šit hojení
  • neku­řá­ci
  • jedin­ci s pozi­tiv­ním pří­stu­pem k ope­ra­ci a rea­lis­tic­kým oče­ká­vá­ním výsledku

Průběh operace

Zákrok se pro­vá­dí v míst­ním umrt­ve­ní ambu­lant­ně. Po důklad­né dez­in­fek­ci a zakres­le­ní je chi­rur­gic­ký řez je umís­těn za bolt­cem do ohy­bo­vé rýhy mezi bolt­cem a záuš­ním pro­sto­rem, aby byla jizva málo patr­ná, je pre­pa­ro­vá­na a mode­lo­vá­na chru­pav­ka, na závěr ope­ra­ce je rána seši­ta vstře­ba­tel­ný­mi ste­hy a tvar udr­žen pomo­cí mode­lač­ních stehů a spe­ci­ál­ní vaty. Při ope­ra­ci chi­rurg kon­t­ro­lu­je pozi­ci obou bolt­ců tak, aby bylo dosa­že­no obou­stran­né syme­t­rie. Uši jsou obvá­zá­ny mír­ně elas­tic­kým obvazem.

Pooperační průběh

Prv­ní pře­vaz je pro­ve­den za 2 dny, poté za 2 týd­ny, kdy sejme­me vět­ší obvaz a odstra­ní­me mode­lač­ní ste­hy. Poté jsou uši chrá­ně­ny čelen­kou, kte­rou si na pře­vaz při­ne­se­te, čelen­ka se nosí ješ­tě ale­spoň 2 týd­ny 24 hodin a týd­ny až 1 měsíc na noc.

Rizika

Mezi nej­čas­těj­ší kom­pli­ka­ce pat­ři krvá­ce­ní, infek­ce rány, hema­to­my a poru­chy pro­kr­ve­ní s násled­nou míst­ní nekró­zou – odum­ře­ním kož­ní­ho kry­tu. K dal­ším kom­pli­ka­cím pat­ři vznik­lá asy­me­t­rie posta­ve­ní bolt­ců, při vel­ké asy­me­t­rii je někdy nut­ná reo­pe­ra­ce. Někdy mohou vznik­nout i drob­né nerov­nos­ti na reli­éfu boltce.

Kaž­dý ope­rač­ní výkon po sobě zane­chá­vá jizvu. Tato bude vyzrá­vat dle indi­vi­du­ál­ní­ho hoje­ní jedin­ce (dáno dědič­ně), vyzrá­ní jizvy trvá zhru­ba 1 rok. V ope­ro­va­né oblas­ti pra­vi­del­ně dochá­zí k poru­še cit­li­vos­ti při pře­ru­še­ní drob­ných kož­ních ner­vů. Návrat cit­li­vos­ti pro­bí­há del­ší dobu.

Operace odstátých boltců – před zákrokem

Zadní pohled na odstáté ušní boltce - operace odstátých boltců
Zadní pohled na odstáté ušní boltce - operace odstátých boltců
Boční pohled na odstáté ušní boltce - operace odstátých boltců
Zad­ní pohled na odstá­té ušní bolt­ce. Zad­ní pohled na odstá­té ušní bolt­ce. Boč­ní pohled na odstá­té ušní boltce.

Operace odstátých boltců – po zákroku

Zadní pohled na ušní boltce po zákroku - operace odstátých boltců
Zadní pohled na ušní boltce po zákroku - operace odstátých boltců
Boční pohled na ušní boltce po zákroku - operace odstátých boltců
Zad­ní pohled na ušní bolt­ce po zákro­ku. Zad­ní pohled na ušní bolt­ce po zákro­ku. Boč­ní pohled na ušní bolt­ce po zákroku.