Péče o stárnoucí a nedokonalou pleť

V pátek 5. dub­na  se od 14h v našem zaří­ze­ní usku­teč­ní semi­nář pro léka­ře spo­leč­nos­ti Tar­sio Medi­cal s.r.o. na téma: Kom­plex­ní sys­te­ma­tic­ká péče pro stár­nou­cí a nedo­ko­na­lou pleť. Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. před­sta­ví výpl­ně Renée a Reti­no­lo­vý pee­ling a milým hos­tem bude MUDr. Rena­ta Pás­ko­vá, kte­rá sezná­mí léka­ře s che­mic­kým pee­lin­gem s AHA kyselinami.