Plasmaterapie

Omla­ze­ní pomo­cí plazma­te­ra­pie je ide­ál­ní v tom, že je při něm pou­ži­ta Vaše vlast­ní plazma, to zna­me­ná lát­ka tělu vlast­ní. Odpa­dá tím tedy nebez­pe­čí aler­gic­kých reakcí.

Jak celý zákrok probíhá?

Paci­en­to­vi je ode­brá­no malé množ­ství krve, ze kte­ré je pomo­cí cen­t­ri­fu­gy oddě­le­na prá­vě plazma. Ta je násled­ně apli­ko­vá­na buď mezo­te­ra­pe­u­tic­kou jehlou nebo pomo­cí Vital Injec­to­ru pod pokož­ku. Apli­ko­vat se může buď do obli­če­je, dekol­tu, nebo napří­klad na hřbe­ty rukou. Výsle­dek je ihned vidi­tel­ný a pleť je pro­jas­ně­ná a dochá­zí v ní k regeneraci.

odběr krvezkumavky s krví v centrifuzezkumavky s odstředěnou krví

Jak dlouho zákrok trvá?

Celé ošet­ře­ní trvá cca 20 až 30 minut. Výho­dou celé­ho zákro­ku je, že paci­ent ihned odchá­zí bez něja­kých vět­ších obtí­ží. Zákrok se může 2 – 3 zopa­ko­vat po dvou či třech týdnech.

oddělená krevní plazma ve zkumavcepřipravený aktivátornatažení aktivátorunatažení plazmyaplikaceaplikace do čelastav před a po zákroku zpravastav před a po zákroku zepředustav před a po zákroku zleva

Cena zákro­ku se pohy­bu­je od 4 000 Kč, viz­te ceník.