Plexr elektrochirurgický přístroj

Jde o pří­stroj, kte­rý nám umož­ňu­je pro­vá­dět celou řadu nea­bla­tiv­ních zákro­ků. Název Plexr je odvo­zen od hlav­ní funk­ce toho­to pří­stro­je, kte­rou je odstra­ňo­vá­ní růz­ných kož­ních pro­je­vů plazmo­vou technologii.

Pomo­ci toho­to pří­stro­je je mož­né pro­vá­dět veš­ke­ré der­ma­to­lo­gic­ké zákro­ky a zákro­ky pro­vá­dě­né v oblas­ti plas­tic­ké a este­tic­ké chi­rur­gie. Nej­vět­ší uplat­ně­ní pří­stroj Plexr nachá­zí v oblas­ti este­tic­ké chi­rur­gie, jeli­kož neza­ne­chá­vá jizvy a pro­ces hoje­ní je sku­teč­ně krátký.

Výhody

  • rych­lé a téměř bezbo­lest­né použití
  • po zákro­ku nezů­stá­va­jí paci­en­to­vi jizvy
  • rych­lé hojení

Využití

  • Ble­pha­ro­plas­ti­ka tzv. dyna­mic­ká blepharoplastika
  • Lif­ting obli­če­je a těla
  • Ošet­ře­ní akné
  • Odstra­ně­ní fib­ro­mů, bra­da­vic, keloi­dů, korek­ce jizev po akné a žlu­ta­vých plo­chých loži­sek lipo­id­ních látek (xan­te­lasma)
  • Odstra­ně­ní drob­ných výrůst­ků a pig­men­to­vých skvrn na kůži

Kontraindikace

Apli­ka­ce není mož­ná u osob, kte­ré mají kar­di­os­ti­mu­lá­tor, dále vadí vět­ší kovo­vé implan­tá­ty poblíž mís­ta ošet­ře­ní, zákrok také není vhod­né absol­vo­vat v těho­ten­ství či při koje­ní, pří­pad­ně v době závaž­né­ho one­moc­ně­ní (např. těž­ký imu­no­de­fi­cit, těž­ký dia­be­tes, onko­lo­gic­ká léč­ba, stav po transplan­ta­ci orgá­nu apod.) Meto­da je bez­krev­ná, ředě­ní krve nevadí.

Rekonvalescence

Hoje­ní trvá cca 5–7 dní (po ble­fa­ro­plas­ti­ce je dob­ré zajis­tit si pobyt doma ale­spoň na 3 dny), bývá pří­tomno i leh­ké zdu­ře­ní až otok par­tie po vět­ších zákro­cích, násled­ně je nut­no ošet­ře­né plo­chy chrá­nit před slun­cem pří­prav­ky s vyso­kým UV faktorem.

Zákro­ky vět­ší­ho roz­sa­hu je vhod­né pod­stou­pit v pod­zim­ních a zim­ních měsících.

Pře­čtě­te si více o pozved­nu­tí oční­ho víč­ka nebo­li dyna­mic­ké ble­fa­ro­plas­ti­ce plazmo­vou tech­no­lo­gií na webo­vých strán­kách ZdravéOmlazení.cz

Výsledky plexru

Oči před zákrokem
Oči pět a půl týdnu po zákroku
Oči před zákro­kem a pět a půl týd­ne po zákro­ku (obráz­ky ze Zdra​ve​O​mla​ze​ni​.cz)