Po celém Česku se otevře 37 urologických pracovišť

V týd­nu od pon­dě­lí 24. led­na do pát­ku 28. led­na se po celém Čes­ku ote­vře 37 uro­lo­gic­kých pra­co­višť. V těch­to dnech léka­ři nabí­ze­jí pre­ven­tiv­ní vyšet­ře­ní pro­sta­ty všem muž­ským zájem­cům. Váž­ně o něm pod­le odbor­ní­ků mají uva­žo­vat hlav­ně lidé, kte­ří ješ­tě nejsou v péči uro­lo­ga a poci­ťu­jí někte­ré z uro­lo­gic­kých obtí­ží. Naše cen­t­rum se do této akce zapo­ji­lo také a může­te absol­vo­vat základ­ní uro­lo­gic­ké vyšet­ře­ní  bez žádan­ky a zdar­ma u našich léka­řů
MUDr. Pav­la Tro­ja­na a MUDr. Zuza­ny Ková­čo­vé (pon­dě­lí, úte­rý, stře­da, pátek). Naše milé sestřič­ky pro­ve­dou odběr krve. Výsled­ky Vám zašle­me násled­ně emai­lem či tele­fo­nic­ky.  V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci tele­fon: 542 215 306 nebo email: info@​lclazne.​cz. Ter­mín si může­te také rezer­vo­vat onli­ne na našich webo­vých strán­kách: lclaz​ne​.cz

„K návštěvě bych chtěl povzbu­dit zejmé­na muže mezi 50 a 70 lety, kte­ří zatím neby­li na vyšet­ře­ní pro­sta­ty. Dále pak všech­ny, koho trá­pí jaké­ko­li potí­že jako obtíž­né nebo čas­té moče­ní, sla­bý pře­ru­šo­va­ný proud nebo únik moči,“ říká před­se­da Čes­ké uro­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti [ČUS] ČLS JEP, kte­rá dny ote­vře­ných ambu­lan­cí ini­ciu­je, Roman Zachoval.

Pozván­ka Dny ote­vře­ných ambulancí