Potřebujete praktického lékaře?

Pokud potře­bu­je­te prak­tic­ké­ho léka­ře v cen­t­ru Brna, tak naše ordi­na­ce má v sou­čas­nos­ti vol­né kapa­ci­ty pro pří­jem nových paci­en­tů. Nabí­zí­me širo­kou ordi­nač­ní dobu, vel­mi dobrou dostup­nost v cen­t­ru měs­ta a širo­ké spek­trum slu­žeb. Objed­nat se může­te rov­nou na tele­fo­nu +420 542 215 306.