Pozvánka na ON IN UNDER SKIN 2020

Naše lékař­ky budou před­ná­šet na 8. roč­ní­ku Odbor­né kon­fe­ren­ce ON IN UNDER SKIN 2020, kte­rá se usku­teč­ní 2. – 3. 10.2020 v Pra­ze.
Pri­mář­ka naše­ho zaří­ze­ní MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. je člen­kou vědec­ké­ho výbo­ru, spo­leč­ně s prof. MUDr. Petrem Arenber­ge­rem, DrSc., MBA,
doc. MUDr. Moni­kou Arenber­ge­ro­vou, Ph.D., MUDr. Danie­lem Steh­lí­kem a MUDr. Bohu­mi­lem Zálešá­kem, Ph.D.

Pozván­ku na kon­fe­ren­ci nalez­ne­te zde

Vídeo pozván­ka zde