Prim. MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. pro čtenáře časopisu Zdraví

časopis zdraví

Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. posky­tu­je čte­ná­řům časo­pi­su Zdra­ví odbor­né rady týka­jí­cí se pro­ble­ma­ti­ky ochra­ny kůže před UV záře­ním nejen dospě­lé popu­la­ce, ale také se zamě­řu­je na kůži dětí a ado­lescen­tů. Chce­te vědět jak správ­ně apli­ko­vat opa­lo­va­cí krém nebo jak ošet­řit kůži po spá­le­ní slun­cem? Nemu­sí­te jez­dit k moři i poby­tem na zahra­dě si může­te způ­so­bit poško­ze­ní kůže. Pře­čtě­te si jak se chrá­nit a co dělat když.…? 

odkaz na celý článek