RENOPHASE – Buněčná dlouhověkost

obrázek ošetření renophase

Jed­ná se o novou meto­du ošet­ře­ní krku a dekol­tu na bázi buněč­né regenerace.

 Základ­ní slož­ky jsou kyse­li­na mléč­ná, Klo­tho a genis­tein. Tyto slož­ky zlep­šu­jí, omla­zu­jí a zpev­ňu­jí kůži, kte­rá díky tomu vypa­dá mlad­ší, jem­něj­ší a jasnější.

  • uni­kát­ní meto­da tzv. che­mic­ké enkap­su­la­ce zajis­tí téměř 100% vstře­bá­ní účin­ných látek do kůže
  • ošet­ře­ní se sklá­dá ze 4 kro­ků, kte­ré jsou zakon­če­ny apli­ka­cí inte­ziv­ní­ho čer­ve­né­ho svět­la k pod­po­ře­ní rejuvenace 
  • toto ošet­ře­ní se dá dělat celoročně
  • pro maxi­mál­ní efekt dopo­ru­ču­je­me 3–5 ošetření
  • roze­stup mezi jed­not­li­vý­mi ošet­ře­ní­mi je 10–14 dní
  • dél­ka jed­no­ho ošet­ře­ní cca 45–50 minut
  • cena za jed­no ošet­ře­ní je 1 500

* Klo­tho je hor­mon s mno­ha efek­ty sil­ný anti­o­xi­dant, kon­t­ro­lu­je při­ro­ze­ný intra­ce­lu­lár­ní obran­ný mecha­nis­mus, chrá­ní buň­ky, regu­lu­je pro­ces stárnutí.