Rozhovor s primářkou MUDr. Petrou Trojanovou, Ph.D. MBA, pro HARPER’S BAZAAR

Petra Trojanova Harper Bazar

Téma se věnu­je téma­tu meno­pauza, kde řeší nejen její prů­běh, ale také prevenci.

A jak říká naše pri­mář­ka „Mož­ná to není snad­né obdo­bí, nebu­de­me si nic nalhá­vat, ale exis­tu­jí kro­ky, kte­rý­mi se může žena na meno­pau­zu při­pra­vit. Je dob­ré, aby do ní vstu­po­va­la v nej­lep­ší mož­né kon­di­ci, pro­to­že z té pří­pra­vy bude dal­ších pat­náct let těžit. Zásad­ní je nikdy to nevzdat.“

Roz­ho­vor s MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou nalez­ne­te zde

https://​www​.har​per​sba​za​ar​.cz/​p​o​d​c​a​s​t​y​/​h​a​r​p​e​r​-​s​-​b​a​z​a​a​r​-​b​i​g​-​q​u​e​s​t​i​o​n​-​s​-​p​e​t​r​o​u​-​t​r​o​j​a​n​o​v​ou/