Rozšíření služeb o ordinaci plastické chirurgie

Váže­ní kli­en­ti, od 1. 10. 2016 pro Vás ote­ví­rá­me novou ordi­na­ci plas­tic­ké chi­rur­gie v našem zaří­ze­ní. Zákro­ky bude pro­vá­dět plas­tic­ký chi­rurg se spe­ci­a­li­zo­va­nou způ­so­bi­los­tí z obo­ru plas­tic­ká chi­rur­gie s dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi v obo­ru u nás i v zahra­ni­čí. Bude­me pro­vá­dět plas­tic­ké ope­ra­ce hor­ních a dol­ních víček, dále také lase­rem asis­to­va­né lipo­suk­ce všech loka­lit, ope­ra­ce bolt­ců, mini­lift obli­če­je v lokál­ní aneste­zii. Již v tuto chví­li se může­te objed­nat na zákrok, nebo kon­zul­ta­ci na našem tele­fo­nu +420 542 215 306 nebo +420 734 202 435. Těší­me se na Vaši návštěvu.