SkinCeuticals

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá Ph.D.,MBA., se sta­la amba­sa­dor­kou znač­ky Skin­Ceu­ti­cals. Jed­ná se o celo­svě­to­vou jed­nič­ku v péči o pleť zalo­že­nou na vědec­ké misi aktiv­ních látek a ingre­di­en­cí. Skin­Ceu­ti­cals je auto­ri­ta v oblas­ti anti­o­xi­dan­tů, vyu­ží­va­jí­cí ino­va­ce zalo­že­né na vědě.

Naše cen­t­rum je jed­ním z 10 v Čes­ké repub­li­ce kde si tyto jedi­neč­né pro­duk­ty může­te zakou­pit. Dne 14.11. Pro­běh­lo ško­le­ní per­so­ná­lu abychom Vám moh­li pora­dit a vybrat ty nej­vhod­něj­ší produkty.

Základ­ní filo­zo­fii teto znač­ky je pre­ven­ce ochra­na a korek­ce. Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí.