Upozornění

Naši milí pacienti,

máme stá­le více dota­zů na očko­vá­ní. V sou­čas­né době v LCZEP neoč­ku­je­me. Nemá­me k dis­po­zi­ci očko­va­cí lát­ku. Obra­cej­te se pro­sím na očko­va­cí centra.

Může­te se obrá­tit napří­klad na Vak­ci­nač­ní cen­t­rum Bohé­ma: https://​ocko​va​ni​.open​da​ta​lab​.cz/​m​i​s​t​o​/​6​1​f​1​0​1​3​d​-​9​f​2​0​-​4​d​f​c​-​8​0​c​0​-​9​3​0​d​b​3​f​a​a​8e1

Pře­je­me všem hod­ně zdraví.