VII. ročník odborné konference ON IN UNDER SKIN 2019

Ve dnech 26. – 27. dub­na 2019 se usku­teč­ní dal­ší roč­ník odbor­né kon­fe­ren­ce ON IN UNDER SKIN 2019, kte­rou pořá­dá T.E.O. Con­sul­ting s.r.o. Ústřed­ní­mi téma­ty kon­fe­ren­ce jsou: Nádo­ry v ana­to­mic­ky slo­ži­tých loka­li­za­cích: dia­gnos­ti­ka, léč­ba, observa­ce a čas­ná detek­ce reci­di­vy – Chi­rur­gic­ké postu­py ver­sus nechi­rur­gic­ké postu­py. Malár­ní váč­ky. Neře­ši­tel­ný pro­blém? Kon­zer­va­tiv­ní nebo chi­rur­gic­ký postup? Varia a novin­ky za posled­ní rok. Odbor­ným garan­tem kon­fe­ren­ce je pro­fe­sor MUDr. Petr Arenber­ger, DrSc., MBA, Čes­ká der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost ČLS JEP a pri­mář MUDr. Bohu­mil Zálešák, Ph.D., Čes­ká spo­leč­nost plas­tic­ké chi­rur­gie ČLK JEP. Čle­nem vědec­ké­ho výbo­ru je také pri­mář­ka naše­ho zaří­ze­ní MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., kte­rá vystou­pí s před­náš­ka­mi Novin­ky a tren­dy v korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii a Skin­bo­os­te­ry. V pro­gra­mu kon­fe­ren­ce se před­sta­ví také naše dal­ší lékař­ky MUDr. Eva Bře­zi­no­vá, Ph.D. – Nein­va­ziv­ní tera­pie kož­ních nádo­rů, MUDr. Zuza­na Kozá­či­ko­vá-Vese­lá, Ph.D. – Reti­no­ly a jejich deri­vá­ty v der­ma­to­lo­gii a MUDr. Šár­ka Sti­bo­ro­vá – Bol­tec v rukách plas­tic­ké­ho chi­rur­ga. Kon­fe­ren­ce se koná ve Vel­kých Bílo­vi­cích na již­ní Mora­vě, pod zášti­tou minis­t­ra zdra­vot­nic­tví Mgr. et Mgr. Ada­ma Voj­tě­cha, MHA.