Všeobecné obchodní podmínky – eshop

Tyto vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky (“Pod­mín­ky”) spo­leč­nos­ti Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o., se síd­lem Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno, IČO 090 17 488 , zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku pod sp. zn. C 116705 vede­né u Kraj­ské­ho sou­du v Brně, e‑mail info@​lclazne.​cz, tele­fon­ní čís­lo 542 215 306 , adre­sa pro­vo­zov­ny Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno („My” nebo „Pro­dá­va­jí­cí”) upra­vu­jí v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1751 odst. 1 záko­na č. 89/​2012 Sb., občan­ský záko­ník, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů („Občan­ský záko­ník“) vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti Vás, jakož­to kupu­jí­cích, a Nás, jakož­to pro­dá­va­jí­cích, vznik­lá v sou­vis­los­ti nebo na zákla­dě kup­ní smlou­vy („Smlou­va“) uza­vře­né pro­střed­nic­tvím E‑shopu na webo­vých strán­kách www​.lclaz​ne​.cz.

Všech­ny infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů jsou obsa­že­ny v Zása­dách zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, kte­rá nalez­ne­te zde www​.lclaz​ne​.cz.

Usta­no­ve­ní těch­to Pod­mí­nek jsou nedíl­nou sou­čás­tí Smlou­vy. Smlou­va a Pod­mín­ky jsou vyho­to­ve­ny v čes­kém jazy­ce. Zně­ní Pod­mí­nek může­me jed­no­stran­ně měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na práva
a povin­nos­ti vznik­lá po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní Podmínek.

Jak jis­tě víte, tak komu­ni­ku­je­me pri­már­ně na dál­ku. Pro­to i pro naši Smlou­vu pla­tí, že jsou pou­ži­ty pro­střed­ky komu­ni­ka­ce na dál­ku, kte­ré umož­ňu­jí, abychom se spo­lu dohod­li bez sou­čas­né fyzic­ké pří­tom­nos­ti Nás a Vás,
a Smlou­va je tak uza­vře­na distanč­ním způ­so­bem v pro­stře­dí E‑shopu, a to pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní webo­vé strán­ky („webo­vé roz­hra­ní E‑shopu“).

Pokud někte­rá část Pod­mí­nek odpo­ru­je tomu, co jsme si spo­leč­ně schvá­li­li v rám­ci pro­ce­su Vaše­ho nákupu
na Našem E‑shopu, bude mít tato kon­krét­ní doho­da před Pod­mín­ka­mi přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

  • Cena je finanč­ní část­ka, kte­rou bude­te hra­dit za Zboží;
  • Cena za dopra­vu je finanč­ní část­ka, kte­rou bude­te hra­dit za doru­če­ní Zbo­ží, a to včet­ně ceny za jeho zabalení;
  • Cel­ko­vá cena je sou­čet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z při­da­né hod­no­ty dle plat­ných práv­ních předpisů;
  • Fak­tu­ra je daňo­vý doklad vysta­ve­ný v sou­la­du se záko­nem o dani z při­da­né hod­no­ty na Cel­ko­vou cenu;
  • Objed­náv­ka je Váš závaz­ný návrh na uza­vře­ní Smlou­vy o kou­pi Zbo­ží s Námi;
  • Uži­va­tel­ský účet je účet zří­ze­ný na zákla­dě Vámi sdě­le­ných úda­jů, jež umož­ňu­je ucho­vá­ní zada­ných úda­jů a ucho­vá­vá­ní his­to­rie objed­na­né­ho Zbo­ží a uza­vře­ných Smluv;
  • Vy jste oso­ba naku­pu­jí­cí na Našem E‑shopu, práv­ní­mi před­pi­sy ozna­čo­va­ná jako kupující;

Zbo­ží je vše, co může­te nakou­pit na E‑shopu.

 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

  • Kou­pě Zbo­ží je mož­ná jen přes webo­vé roz­hra­ní E‑shopu.
  • Při náku­pu Zbo­ží je Vaše povin­nost poskyt­nout Nám všech­ny infor­ma­ce správ­ně a prav­di­vě. Infor­ma­ce, kte­ré jste Nám poskyt­li v Objed­náv­ce bude­me tedy pova­žo­vat za správ­né a pravdivé.
  • Na našem E‑shopu také posky­tu­je­me pří­stup k hod­no­ce­ní Zbo­ží pro­ve­de­né­mu jiný­mi spo­tře­bi­te­li. Auten­ti­ci­tu tako­vých recen­zí zajiš­ťu­je­me a kon­t­ro­lu­je­me tím, že pro­po­ju­je­me hod­no­ce­ní s kon­krét­ní­mi objed­náv­ka­mi, tudíž v inter­ním sys­té­mu u kaž­dé­ho hod­no­ce­ní vidí­me i pro­po­je­né ID objed­náv­ky, a tak jsme schop­ni ově­řit a pro­ká­zat, že recen­ze pochá­zí od reál­né­ho spotřebitele.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  • Smlou­vu s Námi je mož­né uzavřít pou­ze v čes­kém jazyce.
  • Smlou­va je uza­ví­rá­na na dál­ku pro­střed­nic­tvím E‑shopu, při­čemž nákla­dy na pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku hra­dí­te Vy. Tyto nákla­dy se však nijak neli­ší od základ­ní saz­by, kte­rou hradíte
   za pou­ží­vá­ní těch­to pro­střed­ků (tedy zejmé­na za pří­stup k inter­ne­tu), žád­né dal­ší nákla­dy účto­va­né Námi tedy nad rámec Cel­ko­vé ceny nemu­sí­te oče­ká­vat. Ode­slá­ním Objed­náv­ky sou­hla­sí­te s tím, že pro­střed­ky komu­ni­ka­ce na dál­ku využíváme.
  • K tomu, abychom moh­li Smlou­vu uzavřít, je tře­ba, abys­te na E‑shopu vytvo­ři­li Objed­náv­ku. V tom­to návr­hu musí být uve­de­ny násle­du­jí­cí údaje: 
   1. Infor­ma­ce o naku­po­va­ném Zbo­ží (na E‑shopu ozna­ču­je­te Zbo­ží, o jehož nákup máte zájem, tla­čít­kem „Při­dat do košíku“);
   2. Infor­ma­ce o Ceně, Ceně za dopra­vu, způ­so­bu plat­by Cel­ko­vé ceny a poža­do­va­ném způ­so­bu doru­če­ní Zbo­ží; tyto infor­ma­ce budou zadá­ny v rám­ci tvor­by Objed­náv­ky v rám­ci uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí E‑shopu, při­čemž infor­ma­ce o Ceně, Ceně za dopra­vu a Cel­ko­vé ceně budou uve­de­ny auto­ma­tic­ky na zákla­dě Vámi zvol­né­ho Zbo­ží, způ­so­bu jeho doru­če­ní a platby;
   3. Své iden­ti­fi­kač­ní a kon­takt­ní úda­je slou­ží­cí k tomu, abychom moh­li doru­čit Zbo­ží, zejmé­na tedy jmé­no, pří­jme­ní, doru­čo­va­cí adre­su, tele­fon­ní čís­lo a e‑mailovou adresu.
  • V prů­bě­hu tvor­by Objed­náv­ky může až do doby její­ho dokon­če­ní úda­je měnit a kon­t­ro­lo­vat. Po pro­ve­de­ní kon­t­ro­ly pro­střed­nic­tvím stis­ku tla­čít­ka „Objed­náv­ka zava­zu­jí­cí k plat­bě“ Objed­náv­ku dokon­čí­te. Před stis­kem tla­čít­ka musí­te ale ješ­tě potvr­dit Vaše sezná­me­ní se a sou­hlas s těmi­to Pod­mín­ka­mi, v opač­ném pří­pa­dě nebu­de mož­né Objed­náv­ku dokon­čit. K potvr­ze­ní a sou­hla­su slou­ží zatr­há­va­cí políč­ko. Po stis­ku tla­čít­ka „Objed­náv­ka zava­zu­jí­cí k plat­bě“ budou všech­ny vypl­ně­né infor­ma­ce ode­slá­ny pří­mo Nám.
  • Vaši Objed­náv­ku Vám v co nej­krat­ší době poté, kdy Nám bude doru­če­na, potvr­dí­me zprá­vou ode­sla­nou na Vaši e‑mailovou adre­su zada­nou v Objed­náv­ce. Sou­čás­tí potvr­ze­ní bude shr­nu­tí Objed­náv­ky a tyto Pod­mín­ky for­mou pří­lo­hy e‑mailové zprá­vy. Pod­mín­ky ve zně­ní účin­ném ke dni Objed­náv­ky, tj. ve zně­ní při­lo­že­ném jako pří­lo­ha potvr­zu­jí­cí e‑mailové zprá­vy, tvo­ří nedíl­nou sou­část Smlou­vy. Potvr­ze­ním Objed­náv­ky dochá­zí k uza­vře­ní Smlou­vy mezi Námi a Vámi.
  • Mohou nastat i pří­pa­dy, kdy Vám nebu­de­me moci Objed­náv­ku potvr­dit. Jed­ná se zejmé­na o situ­a­ce, kdy Zbo­ží není dostup­né nebo pří­pa­dy, kdy objed­ná­te vět­ší počet kusů Zbo­ží, než kolik je z naší stra­ny umož­ně­no. Infor­ma­ci o maxi­mál­ním počtu Zbo­ží Vám však vždy v rám­ci E‑shopu pře­dem poskytneme
   a nemě­la by pro Vás být tedy pře­kva­pi­vá. V pří­pa­dě, že nasta­ne jaký­ko­li důvod, pro kte­rý nemů­že­me Objed­náv­ku potvr­dit, bude­me Vás kon­tak­to­vat a zašle­me Vám nabíd­ku na uza­vře­ní Smlou­vy v pozmě­ně­né podo­bě opro­ti Objed­náv­ce. Smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na ve chví­li, kdy Naši nabíd­ku potvrdíte.
  • V pří­pa­dě, že v rám­ci E‑shopu nebo v Objed­náv­ce bude uve­de­na zjev­ně chyb­ná Cena, nejsme povin­ni Vám Zbo­ží za tuto Cenu dodat ani v pří­pa­dě, kdy jste obdr­že­li potvr­ze­ní Objed­náv­ky, a tedy došlo k uza­vře­ní Smlou­vy. V tako­vé situ­a­ci Vás bude­me bez­od­klad­ně kon­tak­to­vat a zašle­me Vám nabídku
   na uza­vře­ní nové Smlou­vy v pozmě­ně­né podo­bě opro­ti Objed­náv­ce. Nová Smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na ve chví­li, kdy Naši nabíd­ku potvr­dí­te. Za zjev­nou chy­bu v Ceně se pova­žu­je napří­klad situ­a­ce, kdy Cena neod­po­ví­dá obvyk­lé ceně u jiných pro­dej­ců nebo chy­bí či pře­bý­vá cifra.
  • V pří­pa­dě, kdy dojde k uza­vře­ní Smlou­vy, Vám vzni­ká záva­zek k zapla­ce­ní Cel­ko­vé ceny.

 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  • Cena je vždy uve­de­na v rám­ci E‑shopu, v návr­hu Objed­náv­ky a samo­zřej­mě ve Smlou­vě. V pří­pa­dě roz­po­ru mezi Cenou uve­de­nou u Zbo­ží v rám­ci E‑shopu a Cenou uve­de­nou v návr­hu Objed­náv­ky se uplat­ní Cena uve­de­ná v návr­hu Objed­náv­ky, kte­rá bude vždy totož­ná s cenou ve Smlou­vě. V rám­ci návr­hu Objed­náv­ky je též uve­de­na Cena za dopra­vu, pří­pad­ně pod­mín­ky, kdy je dopra­va zdarma.
  • Cel­ko­vá cena je uve­de­na včet­ně DPH včet­ně veš­ke­rých poplat­ků sta­no­ve­ných zákonem.
  • Plat­bu Cel­ko­vé ceny po Vás bude­me poža­do­vat po uza­vře­ní Smlou­vy a před pře­dá­ním Zbo­ží. Úhra­du Cel­ko­vé ceny může­te pro­vést násle­du­jí­cí­mi způsoby: 
   1. Kar­tou onli­ne. V tako­vém pří­pa­dě pro­bí­há plat­ba přes pla­teb­ní brá­nu Gopay, při­čemž plat­ba se řídí pod­mín­ka­mi této pla­teb­ní brá­ny, kte­ré jsou dostup­né na adre­se: gopay​.com.
   2. Hoto­vě při osob­ním odbě­ru. Hoto­vě lze hra­dit Zbo­ží v pří­pa­dě pře­vze­tí v Naší pro­vo­zov­ně. V pří­pa­dě plat­by hoto­vě při osob­ním odbě­ru je Cel­ko­vá cena splat­ná při pře­vze­tí Zboží.
  • Fak­tu­ra bude vysta­ve­na v elek­tro­nic­ké podo­bě po uhra­ze­ní Cel­ko­vé ceny a bude zaslá­na na Vaši e‑mailovou adre­su. Fak­tu­ra bude též fyzic­ky při­lo­že­na ke Zboží.
  • Vlast­nic­ké prá­vo ke Zbo­ží na Vás pře­chá­zí až poté, co zapla­tí­te Cel­ko­vou cenu a Zbo­ží pře­vez­me­te. V pří­pa­dě plat­by ban­kov­ním pře­vo­dem je Cel­ko­vá cena zapla­ce­na při­psá­ním na Náš účet, v ostat­ních pří­pa­dech je zapla­ce­na v oka­mžik pro­ve­de­ní platby.

 5. ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

  • Zbo­ží Vám bude doru­če­no nej­poz­dě­ji do 30 dní způ­so­bem dle Vaší vol­by, při­čemž může­te vybí­rat z násle­du­jí­cích možností: 
   1. Osob­ní odběr na Naší pro­vo­zov­ně Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno.
   2. Osob­ní odběr ve spo­leč­nos­ti Korek­tiv­ní dermatologie
   3. Doru­če­ní pro­střed­nic­tvím doprav­ních spo­leč­nost Čes­ká poš­ta, PPL CZ;
  • Zbo­ží je mož­né doru­čit pou­ze v rám­ci Čes­ké republiky.
  • Doba doru­če­ní Zbo­ží vždy závi­sí na jeho dostup­nos­ti a na zvo­le­ném způ­so­bu doru­če­ní a plat­by. Před­po­klá­da­ná doba doru­če­ní Zbo­ží Vám bude sdě­le­na v potvr­ze­ní Objed­náv­ky. Doba uve­de­ná v těch­to Pod­mín­kách je pou­ze ori­en­tač­ní a může se lišit od sku­teč­né doby dodá­ní. V pří­pa­dě osob­ní­ho odběru
   na pro­vo­zov­ně Vás vždy o mož­nos­ti vyzved­nu­tí Zbo­ží bude­me infor­mo­vat pro­střed­nic­tvím e‑mailu.
  • Po pře­vze­tí Zbo­ží od doprav­ce je Vaše povin­nost zkon­t­ro­lo­vat nepo­ru­še­nost oba­lu Zbo­ží a v pří­pa­dě jakých­ko­li závad tuto sku­teč­nost nepro­dle­ně ozná­mit doprav­ci a Nám. V pří­pa­dě, že došlo k závadě
   na oba­lu, kte­rá svěd­čí o neo­práv­ně­né mani­pu­la­ci a vstu­pu do zásil­ky, není Vaší povin­nos­tí Zboží
   od doprav­ce převzít.
  • V pří­pa­dě, kdy poru­ší­te svo­ji povin­nost pře­vzít Zbo­ží, s výjim­kou pří­pa­dů dle čl. 4 Pod­mí­nek, nemá to
   za násle­dek poru­še­ní Naší povin­nos­ti Vám Zbo­ží doru­čit. Záro­veň to, že Zbo­ží nepře­vez­me­te, není odstou­pe­ní od Smlou­vy mezi Námi a Vámi. Nám ale v tako­vém pří­pa­dě vzni­ká prá­vo od Smlou­vy odstou­pit z důvo­du Vaše­ho pod­stat­né­ho poru­še­ní Smlou­vy, pří­pad­ně Zbo­ží usklad­nit, za což nám od Vás nále­ží úpla­ta ve výši Kč 1 000,-. Pokud se roz­hod­ne­me odstou­pit od Smlou­vy, je odstou­pe­ní účin­né v den, kdy Vám toto odstou­pe­ní doru­čí­me. Odstou­pe­ní od Smlou­vy nemá vliv na nárok na uhra­ze­ní Ceny za dopra­vu, pří­pad­ně na nárok na náhra­du ško­dy, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvo­dů vznik­lých na Vaší stra­ně Zbo­ží doru­čo­vá­no opa­ko­va­ně nebo jiným způ­so­bem, než bylo ve Smlou­vě dohod­nu­to, je Vaší povin­nos­tí nahra­dit Nám nákla­dy s tím­to opa­ko­va­ným doru­če­ním spo­je­né. Pla­teb­ní úda­je pro zapla­ce­ní těch­to nákla­dů Vám zašle­me na Vaši e‑mailovou adre­su uve­de­nou ve Smlou­vě a jsou splat­né 14 dnů od doru­če­ní e‑mailu.
  • Nebez­peč­ní ško­dy na Zbo­ží na Vás pře­chá­zí v oka­mži­ku, kdy ho pře­vez­me­te. V pří­pa­dě, kdy Zbo­ží nepře­vez­me­te, s výjim­kou pří­pa­dů dle čl. 4 Pod­mí­nek, na Vás nebez­pe­čí ško­dy na Zbo­ží pře­chá­zí v oka­mži­ku, kdy jste měli mož­nost ho pře­vzít, ale z důvo­dů na Vaší stra­ně k pře­vze­tí nedo­šlo. Pře­chod nebez­pe­čí ško­dy na Zbo­ží pro Vás zna­me­ná, že od toho­to oka­mži­ku nese­te veš­ke­ré důsled­ky spo­je­né se ztrá­tou, zni­če­ním, poško­ze­ním či jakým­ko­li zne­hod­no­ce­ním Zboží.
  • V pří­pa­dě, že Zbo­ží neby­lo v E‑shopu uve­de­no jako skla­dem a byla uve­de­na ori­en­tač­ní doba dostup­nos­ti Vás bude­me vždy infor­mo­vat v případě: 
   1. mimo­řád­né­ho výpad­ku výro­by Zbo­ží, při­čemž Vám vždy sdě­lí­me novou oče­ká­va­nou dobu dostup­nos­ti nebo infor­ma­ce o tom, že nebu­de mož­né Zbo­ží dodat;
   2. pro­dle­ní s dodá­ním Zbo­ží od Naše­ho doda­va­te­le, při­čemž Vám vždy sdě­lí­me novou oče­ká­va­nou dobu dodání.

 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  • Zaru­ču­je­me, že v době pře­cho­du nebez­pe­čí ško­dy na Zbo­ží pod­le čl. 7 Pod­mí­nek je Zbo­ží bez vad, zejmé­na pak, že Zboží: 
   1. odpo­ví­dá ujed­na­né­mu popi­su, dru­hu a množ­ství, jakož i jakos­ti, funkč­nos­ti, kom­pa­ti­bi­li­tě, inte­ro­pe­ra­bi­li­tě a jiným ujed­na­ným vlastnostem;
   2. je vhod­né k úče­lu, pro kte­rý ho poža­du­je­te a s nímž souhlasíme;
   3. je dodá­no s ujed­na­ným pří­slu­šen­stvím a poky­ny k pou­ži­tí, včet­ně návo­du k mon­tá­ži nebo instalaci;
   4. je vhod­né k úče­lu, k němuž se Zbo­ží toho­to dru­hu obvykle používá;
   5. množ­stvím, jakos­tí a dal­ší­mi vlast­nost­mi, včet­ně život­nos­ti, funkč­nos­ti, kom­pa­ti­bi­li­ty a bez­peč­nos­ti, odpo­ví­dá obvyk­lým vlast­nos­tem Zbo­ží téhož dru­hu, kte­ré může­te rozum­ně oče­ká­vat, i s ohle­dem na veřej­ná pro­hlá­še­ní uči­ně­ná námi nebo jinou oso­bou v témže smluv­ním řetěz­ci, zejmé­na rekla­mou nebo označením;
   6. je dodá­no s pří­slu­šen­stvím, včet­ně oba­lu, návo­du k mon­tá­ži a jiných poky­nů k pou­ži­tí, kte­ré může­te rozum­ně oče­ká­vat; a
   7. odpo­ví­dá jakos­tí nebo pro­ve­de­ním vzor­ku nebo před­lo­ze, kte­ré Vám byly poskyt­nu­ty před uza­vře­ním smlouvy.
  • Prá­va a povin­nos­ti ohled­ně práv z vad­né­ho plně­ní se řídí pří­sluš­ný­mi obec­ně závaz­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy (zejmé­na usta­no­ve­ní­mi § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občan­ské­ho záko­ní­ku a záko­nem č. 634/​1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů).
  • V pří­pa­dě, že bude mít Zbo­ží vadu, tedy zejmé­na pokud nebu­de spl­ně­na někte­rá z pod­mí­nek dle čl. 1, může­te Nám tako­vou vadu ozná­mit a uplat­nit prá­va z vad­né­ho plně­ní (tedy Zbo­ží rekla­mo­vat) zaslá­ním e‑mailu či dopi­su na Naše adre­sy uve­de­né u Našich iden­ti­fi­kač­ních úda­jů, pří­pad­ně osob­ně na adre­se Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno. Pro rekla­ma­ci může­te vyu­žít také vzo­ro­vý for­mu­lář posky­to­va­ný z Naší stra­ny, kte­rý tvo­ří pří­lo­hu č. 1 Pod­mí­nek. V uplat­ně­ní prá­va z vad­né­ho plně­ní je tře­ba zvo­lit, jak chce­te vadu vyře­šit, při­čemž tuto vol­bu nemů­že­te násled­ně bez Naše­ho sou­hla­su změ­nit. Rekla­ma­ci vyří­dí­me v sou­la­du s Vámi uplat­ně­ným prá­vem z vad­né­ho plnění.
  • Má-li Zbo­ží vadu, máte násle­du­jí­cí práva: 
   1. na odstra­ně­ní vady dodá­ním nové­ho Zbo­ží bez vady, nebo dodá­ním chy­bě­jí­cí čás­ti Zbo­ží; nebo
   2. na odstra­ně­ní vady opra­vou Zboží,

leda­že by byl zvo­le­ný způ­sob odstra­ně­ní vady nemož­ný nebo ve srov­ná­ní s dru­hým způ­so­bem nepři­mě­ře­ně náklad­ný, což se posou­dí zejmé­na s ohle­dem na význam vady, hod­no­tu, kte­rou by Zbo­ží mělo bez vady, a to, zda může být dru­hým způ­so­bem vada odstra­ně­na bez znač­ných obtí­ží pro vás.

 • Jsme opráv­ně­ni odmít­nout vadu odstra­nit, je-li to nemož­né nebo nepři­mě­ře­ně náklad­né zejména
  s ohle­dem na význam vady a hod­no­tu, kte­rou by Zbo­ží mělo bez vady.
 • Dále máte prá­vo na: 
  1. při­mě­ře­nou sle­vu z Ceny; nebo
  2. odstou­pe­ní od Smlouvy,

jestli­že:

 1. odmít­ne­me vadu odstra­nit nebo ji neod­stra­ní­me v sou­la­du s práv­ní­mi předpisy;
 2. se vada pro­je­ví opakovaně,
 3. je vada pod­stat­ným poru­še­ním Smlou­vy; nebo
 4. je z naše­ho pro­hlá­še­ní nebo z okol­nos­tí zjev­né, že vada nebu­de odstra­ně­na v při­mě­ře­né době nebo bez znač­ných obtí­ží pro Vás.
 • Prá­vo na odstou­pe­ní od Smlou­vy nená­le­ží v pří­pa­dě, je-li vada Zbo­ží nevýznamná.
 • V pří­pa­dě, že jste si vadu na Zbo­ží způ­so­bi­li sami, prá­va z vad­né­ho plně­ní Vám nenáleží.
 • Vadou Zbo­ží není opo­tře­be­ní Zbo­ží způ­so­be­né jeho obvyk­lým uží­vá­ním nebo u pou­ži­té­ho Zbo­ží opo­tře­be­ní odpo­ví­da­jí­cí míře jeho před­cho­zí­ho používání.
 • Při uplat­ně­ní rekla­ma­ce Vám vysta­ví­me písem­né potvr­ze­ní, ve kte­rém bude uvedeno: 
  1. datum, kdy jste rekla­ma­ci uplatnili;
  2. co je obsa­hem reklamace;
  3. jaký způ­sob vyří­ze­ní rekla­ma­ce požadujete;
  4. Vaše kon­takt­ní úda­je pro úče­ly poskyt­nu­tí infor­ma­ce o vyří­ze­ní reklamace.
 • Nedo­hod­ne­me-li se na del­ší lhů­tě, do 30 dnů od obdr­že­ní rekla­ma­ce odstra­ní­me vady a poskyt­ne­me Vám infor­ma­ci o vyří­ze­ní rekla­ma­ce na uve­de­né kon­takt­ní úda­je. Pokud tato lhů­ta mar­ně uply­ne, může­te odstou­pit od Smlou­vy nebo poža­do­vat při­mě­ře­nou slevu.
 • O vyří­ze­ní rekla­ma­ce Vás bude­me infor­mo­vat e‑mailem a vydá­me Vám potvr­ze­ní o datu a způ­so­bu vyří­ze­ní rekla­ma­ce. Pokud je rekla­ma­ce opráv­ně­ná, nále­ží Vám náhra­da účel­ně vyna­lo­že­ných nákla­dů. Tyto nákla­dy jste povin­ni pro­ká­zat, např. účten­ka­mi či potvr­ze­ní­mi o ceně za dopra­vu. V pří­pa­dě, že došlo k odstra­ně­ní vady dodá­ním nové­ho Zbo­ží, je Vaší povin­nos­tí Nám původ­ní Zbo­ží vrá­tit, nákla­dy na toto vrá­ce­ní však hra­dí­me My.
 • V pří­pa­dě, že jste pod­ni­ka­te­li, je Vaší povin­nos­tí ozná­mit a vytknout vadu bez zby­teč­né­ho odkla­du poté, co jste ji moh­li zjis­tit, nej­poz­dě­ji však do tří dnů od pře­vze­tí Zboží.
 • V pří­pa­dě, že jste spo­tře­bi­tel, máte prá­vo upla­tit prá­va z vad­né­ho plně­ní u vady, kte­rá se vyskytne
  u spo­třeb­ní­ho Zbo­ží ve lhů­tě 24 měsí­ců od pře­vze­tí Zboží.

 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • K odstou­pe­ní od Smlou­vy, tedy k ukon­če­ní smluv­ní­ho vzta­hu mezi Námi a Vámi od jeho počát­ku, může dojít z důvo­dů a způ­so­by uve­de­ný­mi v tom­to člán­ku, pří­pad­ně v dal­ších usta­no­ve­ních Podmínek,
  ve kte­rých je mož­nost odstou­pe­ní výslov­ně uvedena.
 • V pří­pa­dě, že jste spo­tře­bi­tel, tedy oso­ba kupu­jí­cí Zbo­ží mimo rámec své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti, máte v sou­la­du s usta­no­ve­ním §1829 občan­ské­ho záko­ní­ku prá­vo odstou­pit od Smlou­vy bez udá­ní důvodu
  ve lhů­tě 14 dnů ode dne uza­vře­ní Smlou­vy, resp. pokud se jed­ná o kou­pi zbo­ží, pak do čtr­nác­ti dnů
  od jeho pře­vze­tí. V pří­pa­dě, že jsme uza­vře­li Smlou­vu, jejímž před­mě­tem je něko­lik kusů Zbo­ží nebo dodá­ní něko­li­ka čás­tí Zbo­ží, začí­ná tato lhů­ta běžet až dnem dodá­ní posled­ní­ho kusu nebo čás­ti Zboží,
  a v pří­pa­dě, že jsme uza­vře­li Smlou­vu, na zákla­dě, kte­ré Vám bude­me Zbo­ží dodá­vat pravidelně
  a opa­ko­va­ně, začí­ná běžet dnem dodá­ní prv­ní dodávky.
 • Od Smlou­vy může­te odstou­pit jakým­ko­liv pro­ka­za­tel­ným způ­so­bem (zejmé­na zaslá­ním e‑mailu nebo dopi­su na Naše adre­sy uve­de­né u Našich iden­ti­fi­kač­ních úda­jů). Pro odstou­pe­ní může­te vyu­žít také vzo­ro­vý for­mu­lář posky­to­va­ný z Naší stra­ny, kte­rý tvo­ří pří­lo­hu č. 2 Podmínek.
 • Ani jako spo­tře­bi­tel však nemů­že­te od Smlou­vy odstou­pit v pří­pa­dech, kdy je před­mě­tem Smlou­vy plně­ní uve­de­né v § 1837 Občan­ské­ho zákoníku.
 • Lhů­ta k odstou­pe­ní dle čl. 2 Pod­mí­nek se pova­žu­je za zacho­va­nou, pokud Nám v jejím prů­bě­hu ode­šle­te ozná­me­ní, že od Smlou­vy odstupujete.
 • V pří­pa­dě odstou­pe­ní od Smlou­vy dle čl. 2 Pod­mí­nek jste povin­ní Nám Zbo­ží zaslat do 14 dnů
  od odstou­pe­ní a nese­te nákla­dy spo­je­né s navrá­ce­ním zbo­ží k Nám. Vy máte nao­pak nárok na to, abychom Vám vrá­ti­li Cenu za dopra­vu, avšak pou­ze ve výši odpo­ví­da­jí­cí nej­lev­něj­ší­mu nabí­ze­né­mu způ­so­bu dodá­ní Zbo­ží, kte­rý jsme pro dodá­ní Zbo­ží nabí­ze­li. V pří­pa­dě odstou­pe­ní z důvo­du, že My poru­ší­me uza­vře­nou Smlou­vu, hra­dí­me i nákla­dy spo­je­né s navrá­ce­ním zbo­ží k Nám, ovšem opět pou­ze do výše Ceny za dopra­vu ve výši odpo­ví­da­jí­cí nej­lev­něj­ší­mu nabí­ze­né­mu způ­so­bu dodá­ní Zbo­ží, kte­rý jsme při dodá­ní Zbo­ží nabízeli.
 • V pří­pa­dě odstou­pe­ní od Smlou­vy Vám bude Cena vrá­ce­na do 14 dnů ode dne účin­nos­ti odstoupení
  na účet, ze kte­ré­ho byla při­psá­na, pří­pad­ně na účet zvo­le­ný odstou­pe­ní od Smlou­vy. Část­ka však nebu­de vrá­ce­na dří­ve, než Zbo­ží obdr­ží­me, nebo Nám pro­ká­že­te, že došlo k jeho zaslá­ní zpět Nám. Zbo­ží Nám pro­sím vra­cej­te čis­té, pokud mož­no včet­ně ori­gi­nál­ní­ho obalu.
 • V pří­pa­dě odstou­pe­ní od Smlou­vy dle čl. 2 Pod­mí­nek Nám však odpo­ví­dá­te za sní­že­ní hod­no­ty Zbo­ží, kte­ré vznik­lo v důsled­ku naklá­dá­ní s tím­to zbo­žím jinak, než je nut­né k tomu, abys­te se seznámili
  s pova­hou, vlast­nost­mi a funkč­nos­tí Zbo­ží, tj. způ­so­bem, jakým bys­te se se Zbo­žím sezna­mo­va­li v kamen­né pro­dej­ně. V pří­pa­dě, že jsme Vám ješ­tě nevrá­ti­li Cenu, jsme opráv­ně­ni pohle­dáv­ku z titu­lu nákla­dů zapo­číst na Vaši pohle­dáv­ku na vrá­ce­ní Ceny.
 • My jsme opráv­ně­ni odstou­pit od Smlou­vy kdy­ko­liv před tím, než Vám dodá­me Zbo­ží, pokud exis­tu­jí objek­tiv­ní důvo­dy, proč není mož­né Zbo­ží dodat (zejmé­na důvo­dy na stra­ně tře­tích osob nebo důvo­dy spo­čí­va­jí­cí v pova­ze Zbo­ží), a to i před uply­nu­tím doby uve­de­né v čl. 9. Pod­mí­nek. Může­me také
  od Smlou­vy odstou­pit, pokud je zjev­né, že jste uved­li v Objed­náv­ce záměr­ně nespráv­né infor­ma­ce. V pří­pa­dě, že naku­pu­je­te zbo­ží v rám­ci své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti, tedy jako pod­ni­ka­tel, jsme opráv­ně­ni od Smlou­vy odstou­pit kdy­ko­li, i bez udá­ní důvodu.

 8. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 • Nejsme ve vzta­hu ke kupu­jí­cím vázá­ni žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní ve smys­lu usta­no­ve­ní § 1826 odst. 1 písm. e) Občan­ské­ho zákoníku.
 • Vyři­zo­vá­ní stíž­nos­tí spo­tře­bi­te­lů zajiš­ťu­je­me pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké adre­sy info@​lclazne.​cz. Infor­ma­ci o vyří­ze­ní stíž­nos­ti zašle­me na elek­tro­nic­kou adre­su kupujícího.
 • K mimosoud­ní­mu řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů ze Smlou­vy je pří­sluš­ná Čes­ká obchod­ní inspek­ce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/​15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­to­vá adre­sa: http://​www​.coi​.cz. Plat­for­mu pro řeše­ní spo­rů on-line nachá­ze­jí­cí se na inter­ne­to­vé adre­se http://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​odr je mož­né vyu­žít při řeše­ní spo­rů mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím, kte­rý je spo­tře­bi­te­lem, z kup­ní smlou­vy uza­vře­né elek­tro­nic­ký­mi prostředky.
 • Evrop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Čes­ká repub­li­ka, se síd­lem Ště­pán­ská 567/​15, 120 00 Pra­ha 2, inter­ne­to­vá adre­sa: http://​www​.evrop​sky​spo​tre​bi​tel​.cz je kon­takt­ním mís­tem pod­le Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 524/​2013 ze dne 21. květ­na 2013, o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line
  a o změ­ně naří­ze­ní (ES) č. 2006/​2004 a směr­ni­ce 2009/​22/​ES (naří­ze­ní o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line).

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud Náš a Váš práv­ní vztah obsa­hu­je mezi­ná­rod­ní prvek (tedy napří­klad bude­me zasí­lat zbo­ží mimo úze­mí Čes­ké repub­li­ky), bude se vztah vždy řídit prá­vem Čes­ké repub­li­ky. Pokud jste však spo­tře­bi­te­lé, nejsou tím­to ujed­ná­ním dotče­na Vaše prá­va ply­nou­cí z práv­ních předpisů.
 • Veš­ke­rou písem­nou kore­spon­den­ci si s Vámi bude­me doru­čo­vat elek­tro­nic­kou poš­tou. Naše e‑mailová adre­sa je uve­de­na u Našich iden­ti­fi­kač­ních úda­jů. My bude­me doru­čo­vat kore­spon­den­ci na Vaši
  e‑mailovou adre­su uve­de­nou ve Smlou­vě, v Uži­va­tel­ském účtu nebo přes kte­rou jste nás kontaktovali.
 • Smlou­vu je mož­né měnit pou­ze na zákla­dě naší písem­né doho­dy. My jsme však opráv­ně­ni změnit
  a dopl­nit tyto Pod­mín­ky, tato změ­na se však nedo­tkne již uza­vře­ných Smluv, ale pou­ze Smluv, kte­ré budou uza­vře­ny po účin­nos­ti této změny
 • V pří­pa­dě vyš­ší moci nebo udá­los­tí, kte­ré nelze před­ví­dat (pří­rod­ní kata­stro­fa, pan­de­mie, pro­voz­ní poru­chy, výpad­ky sub­do­da­va­te­lů apod.), nene­se­me odpo­věd­nost za ško­du způ­so­be­nou v důsled­ku nebo sou­vis­los­ti s pří­pa­dy vyš­ší moci, a pokud stav vyš­ší moci trvá po dobu del­ší než 10 dnů, máme My i Vy prá­vo od Smlou­vy odstoupit.
 • Pří­lo­hou Pod­mí­nek je vzo­ro­vý for­mu­lář pro rekla­ma­ci a vzo­ro­vý for­mu­lář pro odstou­pe­ní od Smlouvy.
 • Smlou­va včet­ně Pod­mí­nek je archi­vo­vá­na v elek­tro­nic­ké podo­bě u Nás, ale není Vám pří­stup­ná. Vždy však tyto Pod­mín­ky a potvr­ze­ní Objed­náv­ky se shr­nu­tím Objed­náv­ky obdr­ží­te e‑mailem a bude­te tedy mít vždy pří­stup ke Smlou­vě i bez Naší sou­čin­nos­ti. Dopo­ru­ču­je­me vždy potvr­ze­ní Objed­náv­ky a Pod­mín­ky uložit.

Tyto Pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti 12.12.2022.

PŘÍLOHA Č. 1 – FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

PŘÍLOHA Č. 2 – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY