Výběrové řízení na rezidenční místo

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na Rezi­denč­ní mís­to pro obor spe­ci­a­li­zač­ní­ho vzdě­lá­vá­ní vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství. Písem­né při­hláš­ky nám může­te doru­čit osob­ně po před­cho­zí doho­dě nebo poš­tou do 10. srp­na 2018.